Deadline udskudt for ansøgning til Emilie Ovesens Legat

Du kan stadig nå at søge om støtte fra Emilie Ovensens Legat. Deadline er nemlig blevet udskudt d. 15. marts 2017.

Du kan læse mere om legatet her

Rejselegat til USA – Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Rejselegat til USA

Henrik og Emilie Ovesen Foundation.

Legatet for 2017 er på ca 9.000$, kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde kortfattet curriculum vitæ, rejseplan, rejsemål og budgetoverslag. Vedlæg evt. brev fra den institution du ønsker at besøge. Legatet gives til studieophold (ikke kongresser).

Udbetales ca. 1. juli

Ansøgning bedes fremsendt på mail.

Ansøgning senest 15. februar 2017 til

Johnny keller, ovl. dr. med. , Århus Universitetshospital

Mail:   johnkell@rm.dk

Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Interesserer du dig for patientsikkerhed, klagesager og ankesager, og vil du være med til at skabe læring ? Trives du med afvekslende og udfordrende opgaver. Vil du være en del af et sundhedsfagligt team. Så er du måske vores nye kollega.

I Klagecenteret søger vi sagkyndige konsulenter i:

Fysioterapi, farmaceuter, social- og sundhedsassistenter, almen medicin, børne- og ungdomspsykiatri, gynækologi og obstetrik, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, neurologi, reumatologi, urologi

I Erstatningscenteret søger vi sagkyndige konsulenter i:

Fysioterapi, kiropraktik, kardiologi, radiologi gerne med speciale i mammaradiologi, radiologi gerne med speciale i thorax, kirurgisk gastroenterologi, gynækologi gerne med speciale i cancer, urologi gerne med speciale i cancer, farmakologi, neurologi, ortopædkirurgi med speciale i ryg, ortopædkirurgi med speciale i skulder.

Du finder begge jobopslag på vores hjemmeside http://stps.dk

Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til specialkonsulent Jytte Elizabeth Dahler-Larsen på telefon: 7222:9060 eller skriv på mail: jyj@patientombuddet.dk eller til oversygeplejerske Trine Riis på telefon: 7222:9055 eller skriv på mail: trri@patientombuddet.dk.

Ansøgningsfrist: onsdag den 1. marts 2017.

 

DOS prisen for bedste artikel og bedste PhD afhandling

Dansk ortopædisk selskab og Videnskabeligt udvalg uddeler hvert år en pris bedste PhD afhandling udgået fra Danmark samt en pris til bedste ortopædkirurgiske artikel publiceret af forskere fra Danmark.

Deadline for ansøgning til begge priser er 1. april.

Artikelprisen:

Artikler publiceret i løbet af de sidste 12 måneder før deadline kan komme i betragtning (1. april i det forgange år til og med 31. marts samme år som deadline). En artiklen regnes for at være publiceret første gange, at den er online (e-pub dato).

Prisen er på 10.000 kr.

Førsteforfatter skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord) samt artikel i pdf format til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

PhD prisen:

Forfatteren skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord), incl. liste over publikationer fra PhD afhandling samt PhD afhandlingen i pdf format  til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

PhD afhandlingen skal ligeledes registreres i DOS afhandlingsdatabase.

Der kan kun ansøges for det år, hvor afhandlingen er forsvaret, og deadline for ansøgningen er 1. april i det efterfølgende år.

Prisen er på 10.000 kr.

 

For begge priser gælder, at man skal være tilstede ved prisuddelingen på DOS Kongressen for at kunne modtage prisen.

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i Maj-Juni måned, bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse og der kan forventes svar primo september .

Der lægges vægt på arbejdets originalitet, metodologi, mulig betydning for ortopædisk kirurgi og tidskriftets impact factor v.h.a. et scoresystem. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Prisen vil blive uddelt ved DOS Kongressen i oktober måned.

DOS referater

Husk at du altid kan se referaterne fra alle udvalgene under DOS her på hjemmesiden. Der er f.eks lige blevet tilføjet et referat fra både UDDU og VU:

UDDU referater

KU referater

VU referater

NKR om delir

NKR: Forebyggelse og behandling af delir

Sundhedsstyrelsen af december 2016 udgivet en national klinisk retningslinje om delir.

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse og behandling af delir.

Retningslinjen anbefaler at sætte større fokus på at nedsætte risikoen for delir. Retningslinjen anbefaler blandt andet at hjælpe patienter til at komme op og røre sig, gøre sengestuen så hjemlig som muligt, og fremme en naturlig døgnrytme og god ernæring.

Pårørende kan spille en afgørende rolle i behandlingen af patienter med delir, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man overvejer at inddrage familien aktivt.

Mange ældre er i behandling med flere typer medicin på samme tid. Derfor er det en god ide at gennemgå medicinforbruget og eventuelt forsøge at nedsætte det hos alle ældre, der er i fare for at udvikle delir. Antipsykotika bør kun bruges i de tilfælde, hvor de metoder, der bliver beskrevet ovenfor, med forskellige typer af aktivering og skærmning ikke slår til, eller hvor behandlingen er vanskelig på grund af patientens delirøse tilstand.

Retningslinjen kan ses via DOS´s hjemmeside eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

DOS ønsker god jul og godt nytår

Julen og nytåret er lige om hjørnet og den nye DOS bestyrelse er gået i gang med arbejdet efter en meget vellykket kongres.

Vores kongres, som vi kender den, er under pres fra vore arbejdsgivere, vi oplever at flere medlemmer end tidligere bliver forhindret i at deltage på kongressen på grund af krav om øget effektivitet på afdelingerne. Det har ført til forslag om at sammenlægge DOS kongressen med andre kongresser, f.eks. DASAIM og andre kirurgiske kongresser. DOS bestyrelsen er villige til at se på disse muligheder, men vi er ikke villige til at gøre det ensidigt, vi vil ikke ændre på vores gode kongres uden at vores arbejdsgivere også forpligter sig, så foreløbig holder vi fast i det nuværende koncept.

DOS bestyrelsen skal også se nærmere på hvordan vi bedst kan fremme efter- og videreuddannelse. Vi har i en årrække haft DOS Uddannelsesdag som en af de vigtigste uddannelsesaktiviteter og Uddannelsesudvalget har gjort en stort og flot arbejde med at arrangere Uddannelsesdagen, desværre har tilslutningen fra medlemmerne været skuffende lille, som bestyrelsen har konstateret ved selvsyn og det er derfor at vi tidligere på året valgte at bruge midler og ressourcer fra uddannelsesdagen på en anden måde. Bestyrelsen mødes med Uddannelsesudvalget på internatmødet i januar for at diskutere hvordan vi bedst bruger midler og ressourcer fra uddannelsesdagen til at fremme uddannelsen for DOS medlemmer.

Vi skal også have en ny strategiplan, vi har arbejdet med den nuværende strategiplan siden 2011, med en grundig revision i 2014, men allerede nu er de fleste af strategiplanens punkter blevet opfyldt, så vi har besluttet at vi starter fra bunden og laver en helt ny strategiplan, med startskud på internatmødet i januar.

Så der er heldigvis mange spændende opgaver til DOS i 2017, og jeg vil gerne ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytår

 

Venlig hilsen

Morten Schultz Larsen

Formand

NKR om nakkesmerter

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne. Med uspecifikke menes, at der ikke er en specifik årsag til smerterne.

Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, prognose samt faresignaler bør være gennemgående. Derudover bør patienten opfordres til at opretholde normal fysisk aktivitet.

Nogle patienter vil have behov for behandling, der går udover information og rådgivning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der til disse patienter overvejes tilbud om træning under vejledning, behandling med ledmobiliserende teknikker og/eller akupunktur, da studier har vist en gavnlig effekt af disse indsatser på smerte- og/eller funktionsniveau. Herudover kan brug af geler eller lignende med NSAID overvejes med henblik på umiddelbar smertelindring. Smertestillende medicin, der tages som piller, samt massage bør kun tilbydes efter nøje overvejelse.

Se retningslinjen her

Specialespecifikke kurser 2017

Så er information om alle specialespecifikke kurser 2017 klar. Se oversigten her.

UDDU referater

Husk at du altid kan se referater fra både DOS bestyrelsesmøder og alle udvalgene under DOS her på hjemmesiden.

Der er netop tilføjet to referater fra UDDU møder til hjemmesiden. DU har se dem her