Dansk Ortopædisk Selskabs Fond

DOS Fondens formål:DOS Fonden

Det er fondens formål at yde støtte til udvikling og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi.

Bestyrelsen for DOS beslutter, hvem der efter ansøgning skal have tildelt midler fra Fonden.

Hvem kan søge?

Tildeling fra DOS Fonden sker primært til læger ansat i tidsbegrænsede stillinger, eller andre ansatte i tidsbegrænsede forskerstillinger som f.eks. PhD-stipendiat, adjunkt og post doc, der forsker eller er beskæftiget inden for ortopædisk kirurgi i Danmark. Medicinstuderende kan således også søge. DOS Fonden støtter fortrinsvis læger og medicinstuderende.

Hvornår kan jeg søge?

DOS Fonden kan ansøges løbende med ansøgningsfrister henholdsvis den 28. februar kl.23.59 og 31. august kl.23.59

Ansøgere vil ca. 4 uger efter ansøgningsfristen få meddelelse om resultatet af bestyrelsens vurdering af ansøgningen.

Ansøgninger skal være fremsendt efter bekræftelse på deltagelse i kursus/kongres er modtaget af ansøgeren og inden kurset/kongressen afvikles.

Ansøgere kan kun bevilges støtte én gang pr. kalenderår.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der kan søges om midler til deltagelse i internationale kongresser, hvis ansøgeren har fået antaget et abstrakt til præsentation på kongressen. Det er en forudsætning, at ansøgeren er førsteforfatter, og selv skal fremlægge resultaterne på kongressen i form af en poster eller et foredrag. Det er et krav at det pågældende arbejde er præsenteret ved et tidligere DOS møde eller er tilmeldt det næste DOS møde og antages til præsentation her. Abstracts på publicerede arbejder kan indsendes til DOS kongressen. Det er dog et krav at publiceringstidspunktet ligger efter seneste DOS kongres. Hvis der tidligere er givet støtte til præsentation af et indholdsmæssigt lignende abstrakt på en anden kongres, kan der ikke igen gives støtte.

DOS Fonden modtager ansøgninger om midler til deltagelse i internationale kongresser af høj kvalitet. Uddelinger til præsentation af videnskabeligt arbejde prioriteres højt. Donation til kursusdeltagelse kan derfor kun undtagelsesvis forventes og ansøgningen bør begrundes.

Der vil kun under ganske særlige omstændigheder blive bevilget midler til at gennemføre videnskabelige undersøgelser, længerevarende studieophold, gæsteforelæsninger m.v. eller orlov af anden årsag.

Der kan alene ansøges om dækning af transport, ophold og kongres/kursusgebyr. Der kan således ikke søges om dækning af udgifter til diæter m.v. Det er en forudsætning, at udgifterne forinden ansøgning fremsendes, er søgt dækket hos arbejdsgiver/universitet og denne ikke har imødekommet dette. Du skal endvidere oplyse, om du søger om dækning fra anden side, og om du har modtaget meddelelse om tildeling. Hvis du først modtager meddelelse om tildeling fra anden side, efter at ansøgningen er indsendt til DOS Fonden, skal du indsende en ny ansøgning til DOS Fonden, med disse oplysninger, samt angive at der er tale om rettelse til tidligere ansøgning (feltet “Øvrige oplysninger” i formularen). Hvis du modtager midler fra andre donatorer, efter at du har modtaget donationen fra DOS fonden, skal de bevilgede midler fra Fonden tilbagebetales.

Hvordan søger jeg?

Ansøgning kan alene foretages ved at anvende den formular, der er henvist til på hjemmesiden.

Hvis du tidligere har søgt DOS Fonden og fået afslag og ønsker at genansøge, skal der udfyldes en ny formular. Det er altså ikke tilstrækkeligt blot at henvise til en tidligere udfyldt formular. Hvis der i øvrigt ændres i de oplysninger, der tidligere er fremsendt, herunder ved tilføjelse af manglende oplysninger, skal der også udfyldes en ny formular med angivelse af, at der tidligere er udfyldt en formular vedrørende det aktuelle formål (angives i feltet “Øvrige oplysninger” i formularen). Det skal understreges, at kun oplysninger, der fremgår af den sidst fremsendte ansøgning vil indgå i behandlingen af din ansøgning.

Det er alene ansøgerens ansvar at sikre, at de fornødne oplysninger, for at bestyrelsen kan tage stilling til ansøgningen, er til stede. Kun ansøgninger, hvor alle de krævede oplysninger i formularen er afgivet, vil blive behandlet. Der vil ikke efter modtagelse af ansøgningen foregå yderligere sagsbehandling.

Hvornår får jeg pengene?

Uddeling foregår én gang årligt, nemlig i forbindelse med DOS Kongressen i oktober måned. Det er et krav for den endelige tildeling fra DOS Fonden at ansøgeren personligt møder op ved uddelingen, hvor legattildelingen annonceres ved udlevering af et diplom. Legatet fra DOS Fonden udbetales herefter ved bankoverførsel til det kontonummer, som ansøgeren har påført ansøgningen.

Tidspunktet for uddeling vil blive meddelt i DOS Bulletinen samt på hjemmesiden i forbindelse med annoncering af kongresprogrammet. Der vil i særlige situationer kunne dispenseres for personligt fremmøde. Dispensation søges ved henvendelse til pastpresident@ortopadi.dk.

Fremsendelse af dokumentation:

Samtidig med ansøgningen, skal der fremsendes dokumentation: For kongresdeltagelse i form af bekræftelse på antagelse af abstrakt, og for kursusdeltagelse i form af kursusprogram og bekræftelse på optagelse på kurset.

Derudover skal dokumentation for de afholdte udgifter fremsendes samlet som skannede dokumenter, bilagt et samleregnskab i DKK til office@ortopaedi.dk. Udbetaling sker ved elektronisk bankoverførsel til den på ansøgningsskemaet anførte bankkonto. Transaktionen sker efter uddeling af diplomer under DOS Kongressen i oktober måned.

opdateret ved DOS bestyrelsesmøde, d. 21. april 2022