Behandlingsråd

Danske Regioner oprettede Behandlingsråd med opstart primo 2021. Formålet med Behandlingsrådet er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til teknologier og indsatser, der giver mere sundhed for pengene. Det skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsenet.

https://behandlingsraadet.dk/

Links til anbefalinger og evalueringer med særlig relevans for ortopædkirurger:

Behandlingsrådets formål og afgrænsning

Behandlingsrådets formål er at bidrage til mere sundhed for pengene og højere kvalitet og effektivitet i leveringen af sundhedsydelser. Det skal ske ved at understøtte, at der sker en større anvendelse af omkostningseffektive løsninger i sundhedsvæsenet gennem anbefalinger, målrettet regioner og hospitaler, men som også kan anvendes af andre aktører i sundhedsvæsenet.

Ved omkostningseffektivt forstås, at der skal være et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger for sundhedsvæsenet.

I en vurdering af et rimeligt forhold indgår også potentielle besparelser for personalet og patienterne i form af sparet tid, fx hvis en teknologi medfører, at patienter har færre besøg på sygehuset relateret til behandling af deres sygdom. Produktionstab/gevinst skal ikke inkluderes.

Ud over at være baseret på systematiske evalueringer af effekt og omkostninger, kan anbefalinger ligeledes inddrage hensyn til jura, etik, sikkerhed m.m.”

Behandlingsrådets evalueringer og analyser

Behandlingsrådet beskæftiger sig med to arbejdsområder: Evalueringer og analyser.

Størstedelen af Rådets evalueringer vil fokusere på at evaluere markedsført medicinsk udstyr og sundhedsteknologier. Med sundhedsteknologi menes enhver anvendelse af udstyr, procedurer og behandlingsteknologier – med den tilknyttede viden og kompetence – der anvendes med henblik på at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet.

Dertil vil der årligt kunne igangsættes få analyser af et eller flere mere grundlæggende spørgsmål om eksempelvis behandlingsregimer eller tilgange til/organisering af behandlinger. Evalueringerne udføres på baggrund af den foreliggende viden. Der er således ikke tale om forskningsprojekter.

Alle evalueringer og analyser vil indeholde en vurdering af emnets effekt, patientperspektivet, organisation og omkostninger, mens nogle evalueringer og analyser også inddrager andre aspekter, eksempelvis jura, etik eller andet.

Du kan læse mere om Behandlingsrådets proces og metode i nedenstående dokumenter.

Rådet godkendte på et rådsmøde den 3. juni 2021 proceshåndbogen og metodevejledningen til evaluering af sundhedsteknologi.

Kilde: https://behandlingsraadet.dk/om-behandlingsradet