Om Dansk Ortopædisk Selskab (DOS)

Dansk Ortopædisk Selskab er grundlagt i 1945 og tæller ca. 1050 medlemmer med stemmeret.

Selskabets formål

  • at fremme ortopædkirurgisk videnskabeligt arbejde og samarbejde så vel nationalt som internationalt.
  • at fremme dansk ortopædkirurgisk uddannelse.
  • at fremme dansk ortopædkirurgisk virksomhed ved et nært samarbejde med andre videnskabelige selskaber.
  • at fremme ortopædkirurgisk forskning, uddannelse og efteruddannelse ved at yde økonomisk støtte hertil efter indstilling fra bestyrelsen

Medlemskab
Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab; se vedtægterne for uddybende information.
Anmodning om indmeldelse sker via hjemmesiden ved at udfylde og sende indmeldelsesformularen.
Medlemskabet giver mulighed for at deltage i selskabets møder. Medlemsskab af DOS giver automatisk medlemskab af Nordisk Ortopædisk Forening (NOF).
Medlemskabet koster 1300 kr / år og kontingentet opkræves via DADL’s registreringsafdeling.

Selskabets opbygning
Dansk Ortopædisk Selskab ledes af en bestyrelse, der vælges ved Generalforsamlingen. Dertil kommer tre faste udvalg. Uddannelsesudvalget vælges ligeledes ved Generalforsamlingen. Uddannelsesudvalget rådgiver Bestyrelsen i uddannelsesmæssige forhold og har ansvar for den overordnede faglige planlægning af uddannelsen indenfor specialet. Det videnskabelige udvalg vælges ved generalforsamlingen og har til opgave at sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder at tilrettelægge selskabets årsmøder samt udarbejde indstilling til donationer fra DOS fonden. Kvalitetsudvalget består af en formand samt et medlem for hvert at de ni fagområder. Til udvalgets opgaver hører, at sikre koordineringen mellem daglig klinisk praksis og nye videnskabelige resultater, at forestå udvikling og koordinering af kliniske retningslinjer og referenceprogrammer samt at sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem fagområderne og registrerne.
Derudover nedsættes der løbende andre udvalg, som løser specifikke opgaver for Selskabet. I relation til Selskabet findes en række Interessegrupper/selskaber, som bidrager med forslag og aktiv indsats ved planlægning af kurser, symposier ved DOS-møderne og speciallæge-uddannelsen. Bestyrelsen modtager en del forespørgsler fra offentlige og private instanser, der ønsker en faglig bedømmelse eller kommentar. Bestyrelsen henter i stor udstrækning hjælp til disse forespørgsler i Interessegrupperne/selskaberne, når den faglige indsigt synes størst her.

Selskabet hjemmeside
Hjemmesiden “lever” af input fra Bestyrelsen, Uddannelsesudvalget samt øvrige udvalg og interesserede. Hjemmesiden bestyres af Selskabets redaktør, og der tilstræbes en “leveringstid” – dvs. tid fra modtagelse af egnet materiale til det findes på hjemmesiden – på ca. 1 uge.