DOWNLOAD SKABELON TIL HABILITETSERKLÆRING (klik her)

Baggrund 

En høj faglighed er – sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed – en forudsætning for Dansk Ortopædisk Selskabs (DOS) troværdighed. Det er derfor væsentligt at sikre, at der hverken kan rejses tvivl om sagligheden af DOS´

anbefalinger, eller om hvorvidt bestyrelsens medlemmer har været påvirket af en usaglig interesse under arbejdet. DOS har valgt at fokusere på forhold til medico- og lægemiddelindustrien i erklæringen.

Habilitet 

Selvom DOS ikke er omfattet af forvaltningsloven, er der god vejledning at finde i forvaltningslovens § 3 om habilitet. Det fremgår af denne bestemmelse, at der er en række forhold, der kan bevirke inhabilitet. Hvis en person, der udpeges til at deltage i DOS´ bestyrelse (eller dennes nærmeste) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald, eller hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om personens upartiskhed, må den pågældende ikke “træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sagen”.

Det står også i forvaltningslovens § 3, at man er habil, hvis der som følge af:

• interessens karakter eller styrke,

• sagens karakter eller

• den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen

ikke er fare for, at “afgørelsen i sagen” vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Alle medlemmer af DOS´ bestyrelse skal leve op til ovenstående habilitetskrav under hele den periode, personen er medlem af DOS´ bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed 

Det er afgørende, at omverdenen betrygges i, at de beslutninger, DOS træffer, er uafhængige af usaglige hensyn. Det gælder særligt for bestyrelsesmedlemmerne, som i lyset af deres særlige rolle står som garant for, at de beslutninger, der træffes i DOS, er velfunderede og saglige. Det er derfor ikke nok, at bestyrelsesmedlemmerne konkret ikke er inhabile – de skal også synes uafhængige.

Man kan derfor ikke være bestyrelsesmedlem i Dansk Ortopædisk Selskab, hvis der kan rejses tvivl om vedkommendes uafhængighed. Dette medfører, at et bestyrelsesmedlem f.eks. ikke kan varetage en bestyrelsespost samtidig med et medlemskab af et Advisory Board.

Habilitetserklæring og orienteringspligt 

Til brug for vurdering om, hvorvidt et potentielt bestyrelsesmedlem er inhabil, har Dansk Ortopædisk Selskab udarbejdet habilitetserklæringer (bilag 1) for bestyrelsesmedlemmerne i DOS. Erklæringen skal udfyldes af vedkommende før indtrædelse som medlem af Bestyrelsen. Den udfyldte habilitetserklæring bliver efterfølgende offentliggjort på DOS´ hjemmeside www.ortopaedi.dk.

Det enkelte bestyrelsesmedlem er forpligtiget til at give besked til formanden for DOS, hvis der sker ændringer i de oplysninger, vedkommende har afgivet i sin habilitetserklæring. Medlemmer skal herudover give besked, hvis der opstår inhabilitet i forhold til en konkret problemstilling i forbindelse med en sags behandling.

Denne fremgangsmåde er vedtaget på Dansk Ortopædisk Selskabs generalforsamling, torsdag d. 23. oktober 2014 Fremgangsmåden skal revurderes, når et varslet regelsæt for samarbejde mellem sundhedspersoner og virksomheder inden for medico- og/eller lægemiddelindustrien offentliggøres af Sundhedsministeriet.