REGLER FOR AFHOLDELSE AF KURSUS UNDER DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

Denne manual beskriver regelsæt, der er gældende for, at et kursus kan anerkendes som DOS kursus.

Forud for afholdelse af et kursus skal der udfærdiges et program og budget, som skal godkendes af DOS’ uddannelsesudvalg.

 

MÅLGRUPPE

Naturlig målgruppe for kurser under DOS er speciallæger i ortopædisk kirurgi. Medlemmer af DOS har fortrinsret til at deltage på kurserne.

DOS’ Uddannelsesudvalg har ret til at udpege en observatør, der deltager uden at betale kursusgebyr.

Kontaktpersonen til DOS er formanden for DOS’ Uddannelsesudvalg. Al henvendelse til DOS vedr. kurset, skal foregå via formand for DOS’ Uddannelsesudvalg.

ANNONCERING OG TILMELDING

Annoncering skal indeholde oplysninger om emne, tid, sted, målgruppe, tilmeldelsesfrist samt pris og  bør være ledsaget af et foreløbigt program.

Annonceringen skal endvidere oplyse om, hvorvidt kurset holdes som eksternat eller internat og om måltidsudgifter indgår.

Annonce fremsendes af kursuslederen til formand for DOS’ uddannelsesudvalg med henblik på annoncering på DOS’ hjemmeside senest 3 måneder før kursets start.

Kursusdeltagernes tilmelding bør være ledsaget af betaling af kursusafgiften.

Endeligt program, deltagerliste samt praktiske oplysninger om kursuslokaliteter, evt. overnatningsmuligheder, og evt. sociale arrangementer m. v. fremsendes af kursuslederen til såvel kursister som undervisere og formand for DOS uddannelsesudvalg senest 3 uger før kursets start.

KURSUSEVALUERING

Det er kursuslederens ansvar, at kurset evalueres. Resultatet heraf tilsendes formand for DOS uddannelsesudvalg i bearbejdet form efter kursets afholdelse. Kursuslederen underretter de enkelte undervisere om evalueringen.

KURSUSPROGRAM

Kursusprogrammet, såvel det foreløbige som det endelige, udarbejdes af kursuslederen og forelægges via formand for DOS’ uddannelsesudvalg til drøftelse og godkendelse forud for afholdelse.

KURSUSØKONOMI

Det bør tilstræbes, at kursus-udgifter går op med –indtægter og hviler I sig selv.

Budgettet skal godkendes af DOS kasseren og evt. overskud tilfalder DOS.

Ved behov kan en underskuds garanti aftales på forhånd.

 

BUDGET

Der skal fremsendes budget. Såfremt der planlægges undervisningshonorar for eksterne undervisere, skal dette fremgå.

 

INDTÆGTER

Nedenstående indtægter indregnes i budgettet.

Kursusafgift: Fastsættes ud fra de budgetterede udgifter.

Udstillinger: Kursuslederen kan indbyde branchefirmaer til at udstille, og afgiften herfor skal indgå i budgettet.

Sponsorer: Kursuslederen kan ved henvendelse til branchefirmaer evt. opnå, at disse dækker transport og opholdsudgifter for en eller flere undervisere. Disse udgifter holdes uden for budgettet. Monosponsorering er ikke tilladt uden forudgående godkendelse fra DOS.

REGNSKABSAFLÆGGELSE

Endeligt regnskab inkl. bilag tilsendes DOS’ kasseren senest 2 måneder efter kursets afslutning. Evt. overskud tilsendes DOS’ kasseren.

Dansk Ortopædisk Selskab februar 2016