Uddannelsesudvalg

Indledning

Uddannelsesudvalget består af seks medlemmer. Udvalgets formand er medlem af DOS bestyrelsen. Hovedkursuslederen for de specialespecifikke kurser deltager i alle udvalgets møder.

Mål

Uddannelsesudvalgets mål er at fremme samt skabe visionerne for dansk ortopædkirurgisk uddannelse.

Status

Udvalget har følgende arbejdsopgaver:

 • Planlægge og koordinere Dansk Ortopædisk Selskabs uddannelses- og kursusvirksomhed
 • Vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter
 • Udarbejdelse af målbeskrivelser i det ortopædkirurgiske introduktions- og hoveduddannelsesforløb, herunder tilrettelæggelse af de specialespecifikke kurser.
 • Sikre at uddannelsesrelevante emner præsenteres på DOS kongressen
 • Arbejde for bedst mulige uddannelsesmuligheder for uddannelsessøgende læger og yngre speciallæger, der stiler mod en slutstilling.
 • Forholde sig til inspektorkorpset og inspektorrapporterne.
 • Fokus på at opnå og fastholde en god balance mellem uddannelse og produktion. Høj kvalitet og kvantitet af patientbehandling sikres bedst igennem god og rettidig uddannelse.

Udvalget består af en formand og 5 medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen.

 • Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en hoveduddannelsesstilling.
 • Ét udvalgsmedlem vælges på DOS generalforsamling som yngre læge repræsentant.  Yngre læge repræsentanten vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang.
 • Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre Ortopædkirurger Danmark). Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, indstilles for en 2 årig funktionsperiode. Genindstilling kan ikke finde sted.
 • De 2 øvrige medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valgtidspunktet, vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang.
 • Herudover deltager hovedkursusleder for de specialespecifikke kurser ved alle møder i uddannelsesudvalget.
 • Der kan nedsættes ad hoc udvalg under regi af uddannelsesudvalget f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af nye målbeskrivelser eller lignende.

 Arbejdsform:

Uddannelsesudvalget mødes 4 gange årligt til halv/heldagsmøder.