Lærings og kvalitetsteams (LKT)

Den danske kvalitetsmodel er for efterhånden nogen tid siden blevet afløst af “det nationale kvalitetsprogram”. Man skal her fokusere på de nedennævnte 8 nationale kvalitetsmål.

Der er etableret et ”Nationalt ledelsesprogram” og der etableres aktuelt ”Lærings og kvalitetsteams” (LKT)” indenfor forskellige områder.

Da LKT programmet blev udmeldt, diskuterede vi i DOS´s kvalitetsudvalg intensivt hvordan vi fremadrettet skulle beskæftige os med dette emne? Og hvordan vi fremadrettet kunne komme til at påvirke processen?

Tidligere formand for Kvalitetsudvalget Frank Damborg blev valgt som formand for ”LKT om + 65 årige med hoftefrakturer”. Det har således været naturligt, at KU har fungeret som ”baggrundsgruppe” / ”referencegruppe” i forhold til denne LKT.

Arbejdsgruppen bag dette LKT har udfærdiget en protokol for arbejdet med den + 65 årige patient med hoftefrakturer. I henhold til denne protokol blev der i 2017 opstartet et projektforløb med leder seminar i april 2018 for at få ”medløb” hos alle afsnitsledere på akuthospitalerne efterfulgt af medarbejder seminarer i 2028 og 2019. Projektet var planlagt til at forløbe frem til foråret 2020. Coronasituationen betød dog desværre at det planlagte afslutningsevent blev aflyst og i stedet afløst af online afslutnings ledelses og lærings-seminar d 30. november 2020. Arbejdet forsættes på de involverede afdelinger. De afsluttende præsentationer kan findes på:

https://kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams/lkt-hoftenaere-laarbensbrud/laeringsseminarer-lkt-hoftenaere-laarbensbrud/afsluttende-seminar-for-lkt-hoftenaere-laarbensbrud

Der er i 2023 nedsat en ny ekspertgruppe for et LKT vedrørende det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenær lårbensbrud. LKT arbejdet forløber over en 2 årig periode og forventes igangsat ultimo 2023.

https://kvalitetsteams.dk/laerings-og-kvalitetsteams/lkt-sammenhaengende-hoftebrudsforloeb

Det bliver spændende at følge det videre arbejde med kvaliteten for denne skrøbelige patientgruppe.