Forsbergs Rejselegat 2019

Guildal forelæsningen på DOS Kongressen 2018 blev afholdt af Jonathan Forsberg. Emnet var ”Precision medicine, the survival estimation”. Forelæsningen var inspirerende og velbesøgt.

Jonathan Forsberg var meget begejstret for at forelæse på DOS Kongressen og har efterfølgende doneret sit honorar på 10.000 kr. til et rejselegat. 

Rejselegatet kan søges ved at sende en motiveret ansøgning inkl. budget til DOS redaktør Thomas Jakobsen (editor@ortopaedi.dk). 

Ansøgere som planlægger et studieophold hos Jonathan Forsberg i USA vil blive prioriteret højt.

Deadline for ansøgning er den 1. juni 2019. Uddeling af legatet vil ske på DOS Kongressen 2019 i Vingsted sammen med uddelinger fra DOS Fonden.  Personligt fremmøde er nødvendigt for at modtage legatet.

Mindeord tidligere DOS formand Per B. Thomsen (1942-2019)

Tidligere formand for DOS Per B. Thomsen døde 11. januar 2019 efter et hurtigt forløbende sygdomsforløb. Han blev født i 1942 i Frederikshavn og uddannede sig til læge. Allerede under studiet fandt han stor interesse i ortopædkirurgien og kom hurtigt ind i specialet. Efter en bred ortopædkirurgisk uddannelse i Vejle, Hjørring, Odense og Aalborg, blev han i 1984 overlæge på Holstebro Centralsygehus. Her kom han til en afdeling skabt på basis af det tidligere ortopædiske hospital i byen, med en specialiseret funktion for det daværende Ringkøbing Amt. Her havde en anden tidligere DOS formand Erik Hørlyck (1986-88) indført alloplastikkirurgi spændende fra hofter til albuer, og man lavede et set med datidens øjne stort antal alloplastikker. Per B. Thomsen havnede derfor hurtigt i alloplastikkirurgi, hvor specielt hofterne havde hans store interesse. Per B. Thomsen var en dygtig operatør og udviklede over årene en stor ekspertise i specielt revision af hoftealloplastik. Her fik mange en grundig praktisk oplæring i hoftekirurgi suppleret med en faglig akademisk tyngde, hvor Per altid var opdateret i den seneste litteratur. Det resulterede også i talrige foredrag om hofterevision og flere publikationer af imponerende langtidsresultater, specielt af resultaterne af stemrevision med knoglegraft og extensive porous coatede stems. Fra 1994 blev Per ledende overlæge og satte for alvor sit præg på afdelingen. Han var leder af den gamle skole, hvor ordholdenhed var en selvfølge og dovenskab ilde set. Under Per B. Thomsens ledelse blev gode resultater i nationale registre et fokusområde, og afdelingens faglige ryggrad trivedes med betydelig videnskabelig aktivitet. Det var derfor oplagt, at han i perioden 2000-2002 blev valgt som formand for Dansk Ortopædisk Selskab. Perioden faldt sammen med Boneloc sagen, og det gav store udfordringer i forhold til den store interesse fra medierne. Danske ortopædkirurger blev anklaget for at have været alt for lemfældige med klinisk ibrugtagning af Boneloc, og alt for langsomme til at reagere på dårlige resultater, hvilket endte i hvad vi i dag ville kalde en regulær ”shitstorm”.  Mediernes dækning var ikke så nuanceret, og slog hårdt ned på ibrugtagningsprocessen, som absolut var mangelfuld, men præget af manglende tradition for klinisk afprøvning af nye produkter inden markedsføring og meget langt fra ”stepwise implementation”. Mange kendte behandlinger med implantater som eksempelvis knoglecement var således efter datidens normer indført uden større klinisk afprøvning, men havde til gengæld heldigvis været velfungerende. Desuden var der en række arbejdsmiljøproblemer med cementering, som Boneloc søgte at løse i forbindelse med blanding af cementen, hvilket var medvirkende til den hurtige udbredelse. Sidst var problemet med Boneloc specielt relateret til Charnley protesen og tilsvarende designs, medens Exeter stemmet ikke havde samme udtalte problemer, hvilket forsinkede erkendelsen af problemerne. Forsøg på at nuancere debatten forværrede nærmere mediedækningen. I en tid hvor pressetræning og mediestrategi var nærmest ukendt, oplevede Per B. Thomsen i den periode, hvad han selv betegnede som de mindre pæne sider af journalistik med filmede patientdemonstrationer ved årskongressen og hårde interviews i medierne. Der var et stort pres på Per B. Thomsen og den daværende bestyrelses arbejde under Boneloc sagen, men vi lærte som ortopædkirurger og som selskab meget af sagen og var på den baggrund bedre rustet, da problemerne med metal-metal hofterne senere kom på banen.

Per B. Thomsen gik på pension i 2008 efter at have stået i spidsen for at samle ortopædkirurgien i Ringkøbing Amt, men bevarede i de følgende år en tilknytning til afdelingen, hvor han nogle timer hver uge færdigjorde sine hoftematerialer til en sidste publikation. Her viste han bl.a. at ucementeret revision af femurstem kan have en holdbarhed på linje med primære operationer med en 18-års overlevelse på >94%. Han sluttede i sin sidste publikation af med at vise, at 20-års overlevelsen på Exeter stem cementeret med Boneloc i afdelingens eget materiale var 84%, og lukkede efter eget udsagn på den måde historien om Boneloc. 

Dansk ortopædi har med Per B. Thomsens død mistet en af sine ”grand old men” – Æret være hans minde.

FESSH i København 2018 – en lang proces

23th Federation of European Societies for Surgery of the Hand  blev afholdt den 13. Juni – 16.juni sidste år I Tivolis Kongrescenter.Efter 6 års arbejde i organisationskomiteen blev arrangementet afholdt med 2005 deltagere fra 67 lande fra hele verden.

Kongressen var primært rettet mod håndkirurgiske læger men der var også deltagelse af sygeplejersker og terapeuter samt repræsentanter fra industrien med i alt 56 udstillere. Af de 1123 tilmeldte abstracts blev 359 antaget til mundtlig præsentation, fordelt over 95 sessioner i 5 sale, og 676 blev antaget til posterpræsentation. Det videnskabelige program fokuserede blandt andet  på finger-og håndskader, behandling af nerveskader, herunder plexus brachialisskader og tetraplegi samt reuma- og alloplastikkirurgi. En særlig session var udset til håndledsartroskopi i EWAS’ regi. De seneste forskningstiltag inden for håndkirurgien blev fremlagt.

Tivolis Kongrescenter fungerede godt og med en god logistik. E-poster funktionerne var gode, men lidt flere stationer havde været fint. Et overskud fra kongressen skal gå til fremadrettet at støtte og fremme håndkirurgien i Danmark.

 

            Michel Boeckstyns , Lars Vadstrup, Camilla Ryge, Pernille Leicht,

                                   Robert Gvozdenovic, Niels Søe

H.C. Andersens parade under velkomstceremonien vakte begejstring hos de udenlandske deltagere.

 

Auditorierne var fyldt til bristepunktet.

DOS referater

Husk at du altid kan læse alle referater fra møder i DOS bestyrelsen og alle udvalg her på hjemmesiden. Du finder link til alle referaterne nederst på forsiden.

Har du haft udgifter i forbindelse med arbejde for DOS?

Har du haft udgifter i forbindelse med arbejde for DOS?

Husk at sidste frist for indsendelse af bilag med henblik på at få refunderet udgifterne er 1. jan. 2019.

Du kan læse mere her (klik her)

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter


Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter

Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et tværfagligt miljø? Så kan du meget vel være vores nye kollega i Styrelsen for Patientklager.

Om styrelsen

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i sager om sundhedsfaglig behandling. Styrelsen for Patientklager er til for at sikre patienterne en mulighed for at klage over en sundhedsfaglig behandling, som de ikke er tilfredse med. Styrelsen skal sikre, at både dem der klager og dem der klages over bliver behandlet ordentligt. Som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager, kan du derfor være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi er ca. 240 medarbejdere, deriblandt jurister, læger, sygeplejersker, sekretærer og studentermedhjælpere. Vi har tilknyttet 600 sagkyndige konsulenter, der dækker alle sundhedsfaglige faggrupper og lægelige specialer.

Dine arbejdsopgaver som sagkyndig konsulent i klagesager

Du skal bidrage med faglige vurderinger i vores klagesager. Det drejer sig enten om klager over navngivne sundhedspersoner (disciplinærnævnssager) eller klager over behandlingsforløb (styrelsesager). Du vil derved være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard inden for dit fag. I tæt samarbejde med jurister og vores sundhedsfaglige team, bidrager du med sundhedsfaglig viden og ekspertise, som er et vigtigt element i sagsbehandlingen, så der kan træffes de rigtige afgørelser.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. Du vil typisk bruge mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager. Det er meget sjældent, at der er behov for at bruge mere end 8 timer på en enkelt sag. Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest 14 dage efter, at du har modtaget sagen. Vi aftaler hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned.

Vi søger speciallæge konsulenter:

 • Læger, især inden for:
  • Almen medicin
  • Lungemedicin
  • Psykiatri
  • Ortopædkirurgi – især ryg, skulder/albue og hånd
  • Radiologi
  • Kirurgi, især thorax og abdomen
 • Vi søger sagkyndige konsulenter med uddannelsesbaggrund som sygeplejerske, især inden for:
  • Psykiatri
  • Gynækologi og obstetrik
 • Og endvidere søger vi sagkyndige konsulenter, som er uddannet social- og sundhedsassistenter

Dine kvalifikationer

Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring.

Derudover lægger vi vægt på at du:

 • Er beskæftiget med klinisk virksomhed inden for dit eget fagområde/speciale
 • Har haft tilknytning til det kliniske arbejde i mindst fem år
 • For læger forventer vi du har været speciallæge i mindst fem år
 • Holder dig opdateret indenfor dit fagområde
 • Har en relevant efter- og videre uddannelse
 • Har interesse for at tilegne dig viden om sundhedslovgivningen

For læger forventer vi desuden, at du har været speciallæge i mindst fem år

Vi tilbyder

Du kommer til at arbejde selvstændigt, men vil altid kunne få sparring og vejleding hos den jurist, der er ansvarlig for din sag. Du kan også få råd og vejledning af de sundhedspersoner, der er fastansat i huset, og du kan selvfølgelig også få råd og vejledning fra vores mange sagkyndige. Dette kan være særligt aktuelt i begyndelsen af dit virke.

Vi afholder et obligatorisk introduktionsmøde, hvor du bliver introduceret til dine opgaver som sagkyndig konsulent/speciallæge konsulent. Du vil få tilsendt materiale, der beskriver vores sagsgange og din rolle som sagkyndig konsulent hos os.

Herudover vil du modtage skriftlig systematisk feedback på dine første vurderinger inden for de første 3-6 måneder af din ansættelse.

Løn og ansættelse

Ansættelse som speciallæge konsulent sker i henhold til glædende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger.

Ansættelse som sagkyndig konsulent sker i henhold til Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse- og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager

Du bliver ansat for en periode på 5 år.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 3. december 2018 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50 i Århusog København.

 Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte oversygeplejerske Christian Torp på tlf. 5088 7614 eller læge Ann Ellegaard-Andersen på tlf. 7233 0545.

SØG STILLINGEN HER

Hvilke videnskabelige sessioner skal der være til EFORT kongressen i 2020?

Planlægningen af EFORT kongressen 2020 er allerede i gang. EFORT efterlyser input fra de nationale videnskabelige selskaber samt deres medlemmer.
Som DOS medlem har du også muligheden for at komme med din input. Følgende nedenstående link og kom med din input:

Link til EFORT (klik her)

 

Rikke Rousing udpeget som DOS repræsentant til arbejsgruppe bag ny NKR

Dansk Rygkirurgisk Selskab har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om økonomisk støtte til at udarbejde en National Klinisk Retningslinje (NKR) for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen.

Dansk Ortopædisk Selskab har udpeget afdelingslæge PhD Rikke Rousing, Odense Universitetshospital, som repræsentant til arbejdsgruppen.

Rikke Rousing var i øvrigt en af forfatterne bag den Korte Kliniske Retningslinje (KKR) omhandlende perkutan vertebroplastik til osteoporotiske columna frakturer (se KKR her).

Så er oktober udgaven af ACTA Orthopaedica udkommet

This new issue contains the following articles:
Guest editorial
Tech-trends in orthopedics 2018 | Open Access
Max Gordon
Pages: 475-476 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1518806
Annotation
High-dose glucocorticoid before hip and knee arthroplasty: To use or not to use—that’s the question | Open Access
Henrik Kehlet & Viktoria Lindberg-Larsen
Pages: 477-479 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1475177
Technical note
Surgery guided by mixed reality: presentation of a proof of concept |
Thomas M Gregory, Jules Gregory, John Sledge, Romain Allard & Olivier Mir
Pages: 480-483 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1506974
Research-article
Articles
Good stability of a cementless, anatomically designed femoral stem in aging women: a 9-year RSA study of 32 patients |
Erik Aro, Jessica J Alm, Niko Moritz, Kimmo Mattila & Hannu T Aro
Pages: 490-495 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1490985
Research-article
Higher cartilage wear in unipolar than bipolar hemiarthroplasties of the hip at 2 years: A randomized controlled radiostereometric study in 19 fit elderly patients with femoral neck fractures |
Wender Figved, Stian Svenøy, Stephan M Röhrl, Jon Dahl, Lars Nordsletten & Frede Frihagen
Pages: 503-508 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1475899
Articles
Hemiarthroplasty and total hip arthroplasty in 30,830 patients with hip fractures: data from the Dutch Arthroplasty Register on revision and risk factors for revision |
Sophie Moerman, Nina M C Mathijssen, Wim E Tuinebreijer, Anne J H Vochteloo & Rob G H H Nelissen
Pages: 509-514 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1499069
Time-driven activity-based cost of outpatient total hip and knee arthroplasty in different set-ups |
Henrik Husted, Billy B Kristensen, Signe E Andreasen, Christian Skovgaard Nielsen, Anders Troelsen & Kirill Gromov
Pages: 515-521 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1496309
Research-article
The course of pain and function in osteoarthritis and timing of arthroplasty: the CHECK cohort |
Maaike G J Gademan, Hein Putter, Wilbert B Van Den Hout, Margreet Kloppenburg, Stefanie N Hofstede, Suzanne C Cannegieter, Rob G H H Nelissen & Perla J Marang–Van De Mheen
Pages: 528-534 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1502533
Articles
Structural abnormalities detected by knee magnetic resonance imaging are common in middle-aged subjects with and without risk factors for osteoarthritis |
Jaanika Kumm, Aleksandra Turkiewicz, Fan Zhang & Martin Englund
Pages: 535-540 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1495164
Minimal important change values for the Oxford Knee Score and the Forgotten Joint Score at 1 year after total knee replacement |
Lina H Ingelsrud, Ewa M Roos, Berend Terluin, Kirill Gromov, Henrik Husted & Anders Troelsen
Pages: 541-547 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1480739
Research-article
Anterior distal femoral hemiepiphysiodesis can reduce fixed flexion deformity of the knee: a retrospective study of 83 knees |
Norbert Stiel, Kornelia Babin, Eik Vettorazzi, Sandra Breyer, Nicola Ebert, Martin Rupprecht, Ralf Stuecker & Alexander S Spiro
Pages: 555-559 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1485418
Articles
Re-arthrodesis after primary ankle fusion: 134/1,716 cases from the Swedish Ankle Registry |
Anders Henricson, Lars Jehpsson, Åke Carlsson & Björn E Rosengren
Pages: 560-564 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1488208
Ten cold clubfeet |
Robert B Giesberts, Edsko E G Hekman, Gijsbertus J Verkerke & Patrick G M Maathuis
Pages: 565-569 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1493046
Incidence and demographics of giant cell tumor of bone in The Netherlands: First nationwide Pathology Registry Study |
Arie J Verschoor, Judith V M G Bovée, Monique J L Mastboom, P D Sander Dijkstra, Michiel A J Van De Sande & Hans Gelderblom
Pages: 570-574 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1490987
Midterm risk of cancer with metal-on-metal hip replacements not increased in a Finnish population |
Elina Ekman, Inari Laaksonen, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Eero Pukkala & Keijo Mäkelä
Pages: 575-579 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1487202
Research-article
Growth of Cutibacterium acnes is common on osteosynthesis material of the shoulder in patients without signs of infection |
Anna Both, Till O Klatte, Andreas Lübke, Henning Büttner, Maximilian J Hartel, Lars G Grossterlinden & Holger Rohde
Pages: 580-584 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1489095
Articles
An increase in myeloid cells after severe injury is associated with normal fracture healing: a retrospective study of 62 patients with a femoral fracture |
Lillian Hesselink, Okan W Bastian, Marjolein Heeres, Maarten ten Berg, Albert Huisman, Imo E Hoefer, Wouter W van Solinge, Leo Koenderman, Karlijn J P van Wessem, Luke P H Leenen & Falco Hietbrink
Pages: 585-590 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1501974
Surgical management of obturator neuropathy with a concomitant acetabular labral tear — a case report |
Shiho Kanezaki, Akinori Sakai, Eiichiro Nakamura & Soshi Uchida
Pages: 591-593 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1494118