EFORT’s 6th Webinar ‘One-stage vs Two stage in Hip Infection: Tips and Tricks

EFORT Webinar | One-stage vs Two-stage in Hip Infection: Tips & Tricks Monday 29 April 2019 | 19:00-20:00 CET

Tired of monotonous defenses of 1 stage and 2 stage of Hip Infection?

 • Do PJI surgeons remind you of politicians or pop music fans?
 • Do you actually know the latest comparisons of multicenter series?
 • Do you think all 1-stage and 2-stages are the same?or,
 • on the contrary, are you concerned about todays’ controversies when faced with a new case?
 • Wouldn’t you like to hear about specific surgical tricks, friendly advice and inspiring ideas from prominent experts witnessing countless numbers of cases every year?To answer these questions join the webinar by registering on line:http://efortnet.conference2web.com/webinars
 • More information: https://www.efort.org/elearning/
 • This Webinar is organised by the EFORT Orthopaedic Education Group independent of any commercial educational support and hosted by m-events.

Beckett-Fonden

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr.
 
Bemærk:  I 2019 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos ældre mennesker over 65 år. Disse emnebegrænsninger gælder kun ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige formål. 
 
Se i øvrigt særligt om ansøgninger til lægevidenskabelige formål under afsnittet “Sådan søger du” på http://www.beckett-fonden.dk/ 
 
I forbindelse med lægevidenskabelige ansøgninger støtter Fonden ikke: 

 • Kongresdeltagelse
 • Rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet
 • Ph.d.- og postdoc-studerendes egen løn
 • Scholarstipendier og forskningsårsstuderende
 • Medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet
 • Projekter, arrangementer, studierejser og lign. der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
 • Andre fonde
 • Administrationsudgifter, overhead og lignende

Skal din artikel eller PhD have DOS prisen?

HUSK

at deadline for ansøgning til DOS’s PhD.- og artikelpriser er 1. april. Ligeledes er der deadline 1. april til DOS Fellowship.

Ansøgninger sendes til Formand for Videnskabeligt Udvalg, Peter Toft Tengberg på scientific@ortopaedi.dk. Husk at læse kravene på vores hjemmeside.

EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship

After four successful previous editions, EKS is proud to announce the fifth edition of the EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship, which will take place from between 4 November and 4 December 2019
The Fellows will also attend the EKS Closed Meeting, which is scheduled to take place in London, UK on 5-6 December, 2019.


The Fellowship aims to enhance the skills and knowledge of young orthopaedic surgeons interested in knee surgery. 4 Selected fellows will have the opportunity to visit high-level European teaching centres, covering all aspects of degenerative knee surgery.

The application period for the EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship 2019 is open now. Deadline for sending in the application form is April 15 2019

You can find all additional information here: http://eks.congresses.medicongress.com/travelling-fellowship

Forsbergs Rejselegat 2019

Guildal forelæsningen på DOS Kongressen 2018 blev afholdt af Jonathan Forsberg. Emnet var ”Precision medicine, the survival estimation”. Forelæsningen var inspirerende og velbesøgt.

Jonathan Forsberg var meget begejstret for at forelæse på DOS Kongressen og har efterfølgende doneret sit honorar på 10.000 kr. til et rejselegat. 

Rejselegatet kan søges ved at sende en motiveret ansøgning inkl. budget til DOS redaktør Thomas Jakobsen (editor@ortopaedi.dk). 

Ansøgere som planlægger et studieophold hos Jonathan Forsberg i USA vil blive prioriteret højt.

Deadline for ansøgning er den 1. juni 2019. Uddeling af legatet vil ske på DOS Kongressen 2019 i Vingsted sammen med uddelinger fra DOS Fonden.  Personligt fremmøde er nødvendigt for at modtage legatet.

Mindeord tidligere DOS formand Per B. Thomsen (1942-2019)

Tidligere formand for DOS Per B. Thomsen døde 11. januar 2019 efter et hurtigt forløbende sygdomsforløb. Han blev født i 1942 i Frederikshavn og uddannede sig til læge. Allerede under studiet fandt han stor interesse i ortopædkirurgien og kom hurtigt ind i specialet. Efter en bred ortopædkirurgisk uddannelse i Vejle, Hjørring, Odense og Aalborg, blev han i 1984 overlæge på Holstebro Centralsygehus. Her kom han til en afdeling skabt på basis af det tidligere ortopædiske hospital i byen, med en specialiseret funktion for det daværende Ringkøbing Amt. Her havde en anden tidligere DOS formand Erik Hørlyck (1986-88) indført alloplastikkirurgi spændende fra hofter til albuer, og man lavede et set med datidens øjne stort antal alloplastikker. Per B. Thomsen havnede derfor hurtigt i alloplastikkirurgi, hvor specielt hofterne havde hans store interesse. Per B. Thomsen var en dygtig operatør og udviklede over årene en stor ekspertise i specielt revision af hoftealloplastik. Her fik mange en grundig praktisk oplæring i hoftekirurgi suppleret med en faglig akademisk tyngde, hvor Per altid var opdateret i den seneste litteratur. Det resulterede også i talrige foredrag om hofterevision og flere publikationer af imponerende langtidsresultater, specielt af resultaterne af stemrevision med knoglegraft og extensive porous coatede stems. Fra 1994 blev Per ledende overlæge og satte for alvor sit præg på afdelingen. Han var leder af den gamle skole, hvor ordholdenhed var en selvfølge og dovenskab ilde set. Under Per B. Thomsens ledelse blev gode resultater i nationale registre et fokusområde, og afdelingens faglige ryggrad trivedes med betydelig videnskabelig aktivitet. Det var derfor oplagt, at han i perioden 2000-2002 blev valgt som formand for Dansk Ortopædisk Selskab. Perioden faldt sammen med Boneloc sagen, og det gav store udfordringer i forhold til den store interesse fra medierne. Danske ortopædkirurger blev anklaget for at have været alt for lemfældige med klinisk ibrugtagning af Boneloc, og alt for langsomme til at reagere på dårlige resultater, hvilket endte i hvad vi i dag ville kalde en regulær ”shitstorm”.  Mediernes dækning var ikke så nuanceret, og slog hårdt ned på ibrugtagningsprocessen, som absolut var mangelfuld, men præget af manglende tradition for klinisk afprøvning af nye produkter inden markedsføring og meget langt fra ”stepwise implementation”. Mange kendte behandlinger med implantater som eksempelvis knoglecement var således efter datidens normer indført uden større klinisk afprøvning, men havde til gengæld heldigvis været velfungerende. Desuden var der en række arbejdsmiljøproblemer med cementering, som Boneloc søgte at løse i forbindelse med blanding af cementen, hvilket var medvirkende til den hurtige udbredelse. Sidst var problemet med Boneloc specielt relateret til Charnley protesen og tilsvarende designs, medens Exeter stemmet ikke havde samme udtalte problemer, hvilket forsinkede erkendelsen af problemerne. Forsøg på at nuancere debatten forværrede nærmere mediedækningen. I en tid hvor pressetræning og mediestrategi var nærmest ukendt, oplevede Per B. Thomsen i den periode, hvad han selv betegnede som de mindre pæne sider af journalistik med filmede patientdemonstrationer ved årskongressen og hårde interviews i medierne. Der var et stort pres på Per B. Thomsen og den daværende bestyrelses arbejde under Boneloc sagen, men vi lærte som ortopædkirurger og som selskab meget af sagen og var på den baggrund bedre rustet, da problemerne med metal-metal hofterne senere kom på banen.

Per B. Thomsen gik på pension i 2008 efter at have stået i spidsen for at samle ortopædkirurgien i Ringkøbing Amt, men bevarede i de følgende år en tilknytning til afdelingen, hvor han nogle timer hver uge færdigjorde sine hoftematerialer til en sidste publikation. Her viste han bl.a. at ucementeret revision af femurstem kan have en holdbarhed på linje med primære operationer med en 18-års overlevelse på >94%. Han sluttede i sin sidste publikation af med at vise, at 20-års overlevelsen på Exeter stem cementeret med Boneloc i afdelingens eget materiale var 84%, og lukkede efter eget udsagn på den måde historien om Boneloc. 

Dansk ortopædi har med Per B. Thomsens død mistet en af sine ”grand old men” – Æret være hans minde.

FESSH i København 2018 – en lang proces

23th Federation of European Societies for Surgery of the Hand  blev afholdt den 13. Juni – 16.juni sidste år I Tivolis Kongrescenter.Efter 6 års arbejde i organisationskomiteen blev arrangementet afholdt med 2005 deltagere fra 67 lande fra hele verden.

Kongressen var primært rettet mod håndkirurgiske læger men der var også deltagelse af sygeplejersker og terapeuter samt repræsentanter fra industrien med i alt 56 udstillere. Af de 1123 tilmeldte abstracts blev 359 antaget til mundtlig præsentation, fordelt over 95 sessioner i 5 sale, og 676 blev antaget til posterpræsentation. Det videnskabelige program fokuserede blandt andet  på finger-og håndskader, behandling af nerveskader, herunder plexus brachialisskader og tetraplegi samt reuma- og alloplastikkirurgi. En særlig session var udset til håndledsartroskopi i EWAS’ regi. De seneste forskningstiltag inden for håndkirurgien blev fremlagt.

Tivolis Kongrescenter fungerede godt og med en god logistik. E-poster funktionerne var gode, men lidt flere stationer havde været fint. Et overskud fra kongressen skal gå til fremadrettet at støtte og fremme håndkirurgien i Danmark.

 

            Michel Boeckstyns , Lars Vadstrup, Camilla Ryge, Pernille Leicht,

                                   Robert Gvozdenovic, Niels Søe

H.C. Andersens parade under velkomstceremonien vakte begejstring hos de udenlandske deltagere.

 

Auditorierne var fyldt til bristepunktet.

DOS referater

Husk at du altid kan læse alle referater fra møder i DOS bestyrelsen og alle udvalg her på hjemmesiden. Du finder link til alle referaterne nederst på forsiden.