2019 Rapport : Bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Søren Overgaard

LVS (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber):

v/ Søren Overgaard, professor, Odense Universitetshospital

 

Undertegnede er valgt ind i LVS bestyrelse november 2016 for en 2-årig periode og genvalgt i 2018. Jeg er ikke DOS-repræsentant, men er valgt af LVS’s repræsentantskab.

Det betyder at jeg varetager alle LVS’s medlemmers interesser og løfter mig over de speciale-specifikke diskussioner.

LVS er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er ca. 121 videnskabelige selskaber med i LVS, der repræsenterer 25.275 medlemmer. 21.500 af disse er læger.

LVS arbejder tæt sammenmed de lægevidenskabelige selskaber og Lægeforeningen og har desuden sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og er høringspart i mange relevante sammenhænge. Desuden er der en række løbende sager og en række høringer som sendes ud til relevante selskaber. LVS udpeger en række personer til diverse udvalg, råd og arbejdsgrupper.

Bestyrelsen består af én formand og én næsteformand samt 9 ordinære medlemmer:

http://selskaberne.dk/om-lvs/organisation/bestyrelse

LVS’s bestyrelsesarbejde er præget af stor aktivitet. Den store belastning af formanden har gjort at han (Henrik Ullum) frikøbes svarende ½ tid.

En række væsentlige områder for det seneste år:

 • Læger og ledelse:LVS’ årsmøde handlede om læger og ledelse. Hvorfor søger læger ikke ledelsesstillinger? Hvad kan der gøres? Vi lavede en enquete sammen med to forskere fra hhv. London og Zürich. De foreløbige resultater blev præsenteret på årsmødet, og der kommer en videnskabelig og en populær artikel ud af det også som minimum.

Se links i det grå felt: http://selskaberne.dk/temaer/laegernes-faglige-stemme-100-ar

 • Dataetik i forskning: LVS kom med et udspil om dataetisk i forskning i 2019, da LVS gerne vil bidrage til at sætte etikken højt på dagsordenen. Der er fokus på at bevare tillidsforholdet mellem forsker og samfund

http://selskaberne.dk/temaer/dataetik-forskning

 • Sundhedsdata og kliniske databaser:LVS er aktiv i bl.a. RKKP’s rådgivende udvalg (tidligere styregruppe – den blev afskaffet. Nu har man en bestyrelse som består af sundhedsdirektører og så det rådgivende udvalg, hvor LVS er repræsenteret ved 3 personer (Susanne Axelsen, Jens Hillingsø og undertegnede). LVS har derudover afgivet høringssvar i forbindelse med strategiplanen for RKKP, herunder bedt om selskabernes kommentarer, som blev videresendt til RKKP.
 • Vælg Klogt:LVS og Danske Patienter har i fællesskab arbejdet for at få finansiering til et Vælg Klogt-projekt. Det lykkedes i 2019 med en aftale med Danske Regioner. Sekretariatet kommer til at ligge i Århus, dog med nogle funktioner hos DP i København. Susanne Axelsen er primus motor og bliver delvist frikøbt til faglig ledelse i sekretariatet. Henrik Ullum og Bente Malling sidder i styregruppen med HU som formand. Marie P. Krabbe er organisationsobservatør for LVS.
 • Personlig medicin: LVS er repræsenteret i bestyrelsen for Nationalt Genom Center v/ Henrik Ullum og i Forsknings- og infrastrukturudvalg v/ HU. Desuden poster i Det etiske udvalg, som er besat ved hjælp af indstillinger fra selskaberne. LVS har fokuseret på at bidrage til en nøgtern og afbalanceret debat og har haft indlæg i både Altinget.dk og Dagens Medicin om emnet. Desuden deltagelse i diverse debatarrangementer.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed/tilsyn/det lærende sundhedsvæsen: LVS har deltaget aktivt i debatten om behovet for mere fokus på læring og mindre på straf. Et indlæg på Dagens Medicin er et af de mest læste overhovedet, oplyser Dagens Medicin, og Henrik Ullum har modtaget talrige tilkendegivelse fra medlemmerne om, at LVS har ramt rigtigt i forhold til lægernes tanker og behov. LVS har desuden mødtes med styrelsens direktør på formands/sekretariatsniveau med henblik på at komme med de tilsvarende input face to face og være dialogsøgende og konstruktiv.

http://selskaberne.dk/artikler/nyhed/kulturaendringen-skal-starte-hos-styrelsen-patientsikkerhed

 • Behandlingsråd:LVS har deltaget aktivt i debatten om et formentligt kommende behandlingsråd, og LVS har rådgivet Danske Regioner ved flere møder. LVS peger på, at et behandlingsråd skal have tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne levere de vurderinger og anbefalinger, der er brug for. Det fortjener patienterne – og politikerne har brug for det. Modellen kunne fx være en paraply, hvori det nuværende Medicinråd også indgår sammen med Vælg Klogt mv.

Se indlæg i Nyheder: http://selskaberne.dk/nyheder

 • Medicinrådet:LVS støtter fortsat om Medicinrådet men har været i kritisk dialog med både Medicinrådets ledelse og med Danske Regioner i forhold til bl.a. den svære situationer, LVS’ medlemmer befinder sig i, når de er udpeget til enten Medicinrådets bestyrelse eller som fagudvalgsformand. Det forventes, at medlemmerne forbereder sig i deres fritid, og det er problematisk både fordi opgaven er meget stor og fordi muligheden for at få rum til arbejdet i den kliniske hverdag er blevet markant forringet som følge af et klemt sundhedsvæsen. LVS har desuden peget på behovet for mere læge-/forskningsfaglig bistand i Medicinrådets sekretariat.
 • Kvalitetsområdet:LVS har i 2019 taget fat på kvalitetsområdet ved at ”prikke” lidt til kollegerne om at ”komme ind i kampen igen”. Fokus er bl.a. på at området hæmmes af en kunstig skelnen mellem kvalitetsudvikling og forskning, som primært skal løses ad juridisk vej. Data er data.

http://selskaberne.dk/artikler/nyhed/kom-tilbage-kvalitetskampen-kaere-kolleger

http://ugeskriftet.dk/debat/kom-tilbage-i-kvalitetskampen-kaere-kolleger

 • Forskning:

LVS har brugt kræfter på at etablere Alliance for Patientnær Forskning sammen med Danske Patienter, Jordemoderforeningen og Danske Fysioterapeuter. Ergoterapeutforeningen vil også blive inviteret.

Formålet er at henlede opmærksomheden på, at den forskning, der er tættest på patienten har de sværeste kår i forhold til at sikre finansiering. Det er som om at pengestrømmen svinder ind til næsten ingenting.

Der er en opgave i at få politikerne til at forstå, at de tal for klinisk forskning, som regionerne samler ind næppe er retvisende. Dette er nødvendigt, at da vi bliver mødt med svaret: Jamen, der bruges jo masser af penge på klinisk forskning.

Der er holdt første møde på sekretariatsniveau mellem deltagerne. Det næste bliver et møde på politisk niveau blandt deltagerne i alliancen, hvor LVS vil foreslå, at der nedsættes en bestyrelse, og at der defineres konkrete indsatsgrupper derefter.

Der påtænkes desuden en forespørgsel til selskaberne, hvor vi efterspørger eksempler på projekter, der aldrig blev på grund af fravær af penge. Vi har allerede indsamlet et antal eksempler på patientnære forskningsprojekter (lægelige), som har betydet meget for patientbehandlingen.

Tanken er, at både læger og ikke-læger har gavn af at stå sammen for at blive hørt.

Da Sundhedsreformen endnu levede i begyndelsen af året, kritiserede LVS endvidere, at forskningen stort set intet fyldte

http://selskaberne.dk/artikler/nyhed/forskningen-er-fodnote-forslaget-til-sundhedsreform

Man er altid velkommen til at henvende sig til undertegnede mhp eventuelt at få taget emner op til diskussion i bestyrelsen.

Søren Overgaard

2017 Rapport : Bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Søren Overgaard

LVS* (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber):

Undertegnede er valgt ind i LVS bestyrelse november 2016 for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Jeg er ikke DOS-repræsentant, men er valgt af LVS’s repræsentantskab. Det betyder, at jeg varetager alle LVS’s medlemmers interesser og løfter mig over de speciale-specifikke diskussioner. Et godt eksempel er akut-området, hvor der i øvrigt heller ikke er en klar DOS holdning.

LVS er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er ca. 121 videnskabelige selskaber med i LVS, der repræsenterer 25.275 medlemmer. 21.500 af disse er læger. LVS arbejder tæt sammenmed de lægevidenskabelige selskaber og Lægeforeningen og har desuden sæde i mange råd, udvalg og arbejdsgrupper og er høringspart i mange relevante sammenhænge. Desuden er der en række løbende sager og en række høringer som sendes ud til relevante selskaber. LVS udpeger en række personer til diverse udvalg, råd og arbejdsgrupper.

Bestyrelsen består af én formand og én næstformand samt 9 ordinære medlemmer:

http://www.selskaberne.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Organisation/Bestyrelse

LVS’s bestyrelsesarbejde er præget af stor aktivitet. Den store belastning af formanden har gjort at han (Henrik Ullum) frikøbes svarende ½ tid.

Der er indenfor min tid udarbejdet en strategiplan, hvori der defineres en række resort-områder, hvor der typisk er 2-4 bestyrelsesmedlemmer med ansvar på hvert område. Områderne er endnu ikke helt færdigudviklet. De vil senere kunne findes på LVS’s hjemmeside.

Mine områder er:

 • Forskning
 • Kvalitetsområdet
 • Sundhedsdata + Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • Patientinddragelse

Der er herudover følgende andre ressortområder:

 • Lægefaglig ledelse og identitet,
 • Specialeplanlægning og lægedækning
 • Kliniske Retningslinjer
 • Prioritering + Choosing Wisely/Vælg Klogt
 • Fagområder, herunder akutområdet
 • Uddannelse
 • Årsmødet
 • Folkemødet

Jeg er desuden udpeget til følgende arbejdsgrupper:

 • Dansk Standard, Udvalget vedr. implantater, lægefaglig ekspert.
 • Fagligt Råd for RKKP, der har erstattet styregruppen for RKKP
 • Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende initiativer for kronisk sygdom (vedtaget på seneste bestyrelsesmøde)
 • Arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af vejledning til bekendtgørelse om kliniske kvalitetsdatabaser (pt. i høring)

Der er således rigeligt at se til og den dynamiske bestyrelse er ved at finde fælles fodslag for at arbejde med strategiplanen, således at LVS kan blive endnu mere indflydelsesrig til gav for medlemmerne.

Man er altid velkommen til at henvende sig til undertegnede mhp eventuelt at få taget emner op til diskussion i bestyrelsen.

* LVS blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab (DMS) LVS skiftede i 2011 til det nuværende navn

2016 Rapport : Bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Niels Dieter Röck

Undertegnede er medlem af LVS bestyrelse og sidder aktuelt i fjerde ud af fire mulige valgperioder af to år, således at mit mandat udløber i november 2016. Organisationen af Læge Videnskabelige Selskaber (LVS) (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) er den paraplyorganisation, der rummer alle lægevidenskabelige selskaber, både de såkaldt specialebærende selskaber (som f.eks. DOS) og de ikke specialebærende selskaber (som f.eks. DIMS). Formål for LVS er at fremme dansk lægevidenskab og samlet at formidle de videnskabelige selskabers interesser. Desuden udpeger LVS, efter indstilling fra de relevante selskaber, medlemmer af udvalg, komiteer, kommissioner, nævn og arbejdsgrupper. I praksis bliver LVS derved et bindeled mellem diverse offentlige myndigheder og selskaberne.

Bestyrelsen består af en formand og en næstformand og ni medlemmer. Bestyrelsen tilstræbes sammensat så den dækker de store fagområder bredt, og således at hele landet er repræsenteret. Alle bestyrelses-medlemmer har ressortområder, dvs. områder hvorpå man har særlig fokus. Mine særlige fokusområder har været akutområdet (helt klart mest fokus), kvalitet (databaser), kliniske retningslinjer og prioritering. De øvrige ressortområder er forebyggelse og sundhedsfremme, efteruddannelse, forskning og økonomi.

Standarddagsordenen til bestyrelsesmøderne er baseret på disse ressortområder, suppleret med ad hoc punkter, meddelelser og indstillinger, samt planlægning af LVS mødeaktivitet.

LVS har i de seneste år arbejdet med at professionalisere sit virke, ved f.eks. forbedring af sekretariatsfunktionen og ved ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. Dette har givet anledning til en mere udadrettet aktivitet, herunder f.eks. aktiv deltagen i Folkemødet på Bornholm og på de sociale medier.

På langt de fleste af ressortområderne er der intern enighed i bestyrelsen om holdninger og politik og udpegninger. På et område – akutområdet – er vandene mere delte, og det giver jo anledning til et dilemma, idet LVS som en paraplyorganisation skal repræsentere alle holdninger, eller også vælge ikke at have en mening.

Arbejdet i LVS bestyrelse har været spændende, og jeg håber, at det vil være muligt fortsat at have en ortopæd i bestyrelsen.

2015 Rapport : Bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Niels Dieter Röck

Undertegnede er medlem af LVS’ bestyrelse, og sidder aktuelt i tredje ud af fire mulige valgperioder af to år. Jeg er valgt af LVS’ repræsentantskab efter oprindelig indstilling til dette fra DOS’ bestyrelse. Organisationen af Læge Videnskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) er en paraplyorganisation, der rummer alle lægevidenskabelige selskaber, både de såkaldt specialebærende selskaber (som f.eks. DOS) og de ikke specialebærende selskaber (som f.eks. DIMS).

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og samlet at formidle de videnskabelige selskabers interesser. Desuden udpeger LVS, efter indstilling fra de relevante selskaber, medlemmer af udvalg, komiteer, kommissioner, nævn og arbejdsgrupper. I praksis er LVS derved et bindeled mellem diverse offentlige myndigheder og selskaberne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og ni medlemmer. Bestyrelsen er tilstræbt sammensat så den dækker de store fagområder bredt, og således at hele landet er repræsenteret. Alle bestyrelsesmedlemmer har ressortområder, dvs. områder hvorpå man har særlig fokus. Mine særlige fokusområder er akutområdet, kvalitet (databaser), kliniske retningslinjer og prioritering samt sundhedsorganisation. De øvrige ressortområder er forebyggelse og sundhedsfremme, efteruddannelse, forskning og økonomi. Standarddagsordenen til bestyrelsesmøderne er baseret på disse ressortområder, suppleret med ad hoc punkter, meddelelser og indstillinger, samt planlægning af LVS mødeaktivitet.

Min første indsats i bestyrelsen var at arbejde for en mere transparent udpegningsprocedure, og en mere aktiv informationspolitik over for selskaberne. Dette betyder, at alle relevante selskaber nu bliver bedt om at komme med forslag i forbindelse med udpegninger, og at selskaberne hurtigt får den information, der tilflyder LVS. Løbende har jeg desuden arbejdet for at få DOS repræsentanter ind i diverse arbejdsgrupper og udvalg – hvilket dog foregår i konkurrence med de andre store områder.

På langt de fleste af ressortområderne er der intern enighed i bestyrelsen om holdninger og politik. På et område – akutområdet – er vandene mere delte, idet der er to holdninger. En, hvor man overgiver akutfunktionerne til et akutspeciale, og en hvor de eksisterende specialer samarbejder om det akutte. Jeg er – hvilket nok ikke kommer som en overraskelse – klart tilhænger af den sidste holdning, idet jeg har svært ved at forestille mig ortopædkirurgien uden en væsentlig akutfunktion, som grundlaget for en stor del af vores virke – og lige så vigtigt, uden en væsentlig indflydelse på organiseringen af akutfunktionerne.

Et andet emne der har været i fokus, er lægernes forhold til industrien. Holdningen er at et samarbejdet er vigtigt, men at det skal være fuldstændigt gennemskueligt.