2014 Rapport : Dansk Selskab for Geriatris arbejdsgruppe vedr. Ortogeriatri, Benn Duus

Dansk Selskab for Geriatri har nedsat en arbejdsgruppe om ortogeriatri og har udarbejdet en status om ortogeriatri i Danmark.

Undertegnede har sammen med overlæge Henrik Palm, Hvidovre Hospital, og overlæge Carsten Fladmose, Odense Universitetshospital, repræsenteret Dansk Ortopædisk Selskab i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har besluttet, at det ortogeriatriske område, særligt området for så vidt angår ældre patienter med hoftenære frakturer, er et så væsentligt område, at der bør udarbejdes en national klinisk retningslinje herfor. Arbejdsgruppen har derfor lavet et oplæg til udarbejdelse af en national klinisk retningslinje, og oplægget er af de to selskaber fremsendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på prioritering. Området er desværre endnu ikke blevet prioriteret.

2013 Rapport : Dansk Selskab for Geriatris arbejdsgruppe vedr. Ortogeriatri, Benn Duus

Dansk Selskab for Geriatri har nedsat en arbejdsgruppe om ortogeriatri, og har
udarbejdet en status om ortogeriatri i Danmark.
Imidlertid har Dansk Selskab for Geriatri (DSG) fundet det hensigtsmæssigt,
at Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) involveres i dette arbejde, og der er derfor
udpeget 3 medlemmer fra Dansk Ortopædisk Selskab til at deltage i dette arbejde, nemlig overlæge Carsten Fladmose, Odense, overlæge Henrik Palm,
Hvidovre, og undertegnede.
Efter et meget langt tilløb er det første møde i arbejdsgruppen afholdt i foråret
2013. På mødet blev det besluttet, at der skal udarbejdes et fælles notat fra
DOS og DSG, eventuelt i form af en kort klinisk retningslinie.