2019 Rapport: DRG-udvalget, Svend E. Østgaard

DRG-udvalget

v/overlæge Svend Erik Østgaard, Aalborg Universitetshospital

”Udvalgets arbejde har i det forløbne år primært bestået i at gennemgå udkastet til DRG gruppering og takster 2020. Der er ikke er væsentlige ændringer i de ortopædkirurgiske grupper, men der er enkelte takstændringer, der ikke kan forklares ud fra sædvanlig klinisk praksis, og derfor er kommenteret i et høringssvar til Sundhedsdatastyrelsen.”

Svend E. Østgaard

2017 Rapport: DRG-udvalget, Svend E. Østgaard

Svend E. Østgaard, formand for DRG-udvalget

DRG udvalget har gennemset et meget omfangsrigt høringsmateriale vedrørende forestående ændringer i DRG gældende fra 2018. Ændringerne i DRG 2018 kører i vidt omfang udenom det ortopædkirurgiske speciale, da alle traditionelle ortopædkirurgiske MDC8 grupper (801-869) videreføres. Ganske få andre behandlinger (relativt) er flyttet ind i disse grupper, og det vurderes ikke at kunne påvirke grupperne samlet set i større omfang. Vi har i den ortopædkirurgiske del af DRG i flere år kørt med ’gråzone takster’ for alle behandlinger, så der ikke var og er forskel på afregning for indlagte og ambulante forløb. Det har ikke været tilfældet for mange andre specialer, som derfor kan opleve store forskydninger i DRG2018.

Der er oprettet nye grupper, som indeholder er række registreringer fra de tidligere ambulante grupper, som nedlægges. Det drejer sig om ’Lette akutte kontakter’ (DRG18-70AK01(A01B) – 603.086 kontakter pr år) og– ’Småskader’ (DRG18-70AK02(A01C) – 233.777 kontakter pr år). Som det fremgår associerer kodenavnene ikke umiddelbart til den kliniske hverdag, men der er en noget kompliceret systematik bag, og man har givet grupperne ’kaldenavne’ for de, der ikke sidder med hovedet inde i et Excel regneark hele dagen. Det bliver interessant at se taksten på disse nye grupper, da det er et meget stort antal kontakter det drejer sig om. Der er i DRG2018 fortsat nogle restgrupper, hvor overskriften synes misvisende. Det drejer sig om ’Større operationer uden sammenhæng med hoveddiagnosen’ (DRG18 -70OP01 – 3.346 kontakter). Den gruppe hed før 2601. Og om ’Mindre operationer uden sammenhæng med hoveddiagnosen’ (DRG18 -70OP02 – 5.148 kontakter). Den gruppe hed før 2603. Det har vi bemærket i vores høringssvar, som vi endnu ikke kender resultatet af.

Der afholdes DRG konference i Aalborg 4. – 6. oktober 2017 under temaet ”DRG i den fremtidige styring”. Selvom andre styringsmodeller end traditionel økonomistyring (DRG styring) utvivlsomt vil blive brugt fremadrettet i større omfang overfor de enkelte afdelinger, så lever DRG systemet fortsat i økonomernes verden.

2016 Rapport: DRG-udvalget, Svend E. Østgaard

DRG udvalget har i det forløbne år kommenteret på

         Høring af grupperingslogikken for 2017 og

         Høring af takstforslag for 2017.

Vedrørende logikken havde vi ingen kommentarer, da der ikke var ændringer, men vedrørende takst forslaget havde vi adskillige kommentarer, da der er lagt op til betydelige og uforståelige ændringer, herunder kan det nævnes at:

Alle alloplastik operationer er reduceret meget betydeligt.

  • Dobbelt alloplastik store led (0816) ligger ca. 4.000 kr. over primær alloplastik store led (0821), selv om operationstiden og implantat omkostningen er dobbelt op og liggetiden er klart højere.
  • Dobbelt alloplastik hånd/fod (0817) ligger ca. 50.000 (ca. *4,5) over alloplastik hånd/fod (0822) og forskellen er blevet større end før.
  • Dobbelt alloplastik hånd/fod (0817) ligger over dobbelt alloplastik store led (0816).
  • Alloplastik OE (0820) er blevet større end alloplastik UE (0821)

Samlet medfører de nye takster et fald på 8 % for de kirurgiske procedurer, hvilket DRG udvalget mangler forklaring på og har gjort indsigelse i et høringssvar.

Herudover har udvalget deltaget i et møde i SSI vedrørende nyt DRG takstsystem, som planlægges at være mere forløbsbaseret, men der foreligger ikke konkrete tilbagemeldinger endnu. De forandringer, der er planlagt, går i stort omfang uden om ortopædkirurgien, da vi allerede har gråzonetakster for alle vores behandlinger – dvs. ingen forskel på ambulant og indlagt takst, og da vi hovedsageligt har korte patientforløb.

Som formand for udvalget deltog jeg i DRG konferencen 2016 i København. Den korte version af den konference er, at økonomerne ønsker at fastholde DRG som basis for styring af sygehusenes og regionernes økonomi. De enkelte afdelinger kan derimod imødese forskellig andre afregningsprincipper, afhængigt af hvilken region man er i.

2015 Rapport : DRG-udvalget, Svend E. Østgaard

Der har ikke været arbejdet med ændringer i DRG inden for det ortopædkirurgiske speciale det seneste år. Det skyldes at der er lagt op til en større revision af DRG systemet i 2017. Dette arbejde starter i efteråret. DRG systemet har været under en del kritik de seneste år. Noget af kritikken er gået på anvendelsen af DRG som styringsredskab og ikke på DRG systemet som sådan. Nye styringsmodeller er allerede taget i brug flere steder i landet, hvor man kun delvis bruger DRG til aktivitetsstyring. Fra politisk side er der ønske om at få kvalitetsmål bragt ind i styringsmodellerne – de såkaldt ’incitaments’ modeller. Flere afdelinger har allerede taget disse modeller i brug. Der er alligevel lagt op til en revision af selve DRG systemet. Det skyldes primært at grupperingslogikken i systemet er blevet for indviklet efter mange års lapperier, og samtidig er sygehusene organisatorisk ændret således at afdelingstilskrivninger af DRG ikke altid giver mening (hvem ’ejer’ eks. ambulatoriet eller skadestuen?). De hidtidige principper om klinisk meningsfuldhed, ressourcehomogenitet og et overskueligt antal DRG-grupper vil fortsat gælde i den nye grupperingslogik. Fra 2017 vil alle diagnoser og procedurekoder fra kontakter, der er tidsmæssigt forbundet, blive samlet i én grupperingsenhed, uanset hvem (stamafdeling eller klinisk serviceafdeling), der har udført proceduren, og hvor den er blevet udført. Fokus ændres således fra, hvor patienten er blevet behandlet til, hvad patienten fejler, og hvordan patienten er behandlet under én patientkontakt.

Der vil ikke længere blive skelnet mellem ambulante og stationære kontakter, men sådan er det allerede for de ortopædkirurgiske grupper i MDC8, så på det punkt vil vi ikke opleve ændringer. Som en nyskabelse planlægges det at indføre et mindre antal budgettakster fra årets start. Budgettaksterne vil kunne opsamle nye kombinationer af diagnose- og procedurekoder (sammedagspakker), indtil de kan indarbejdes i grupperingslogikken for det følgende år. I dag håndteres gruppering til genoptræningsgrupperne uden for den eksisterende grouper og er et tillæg til DRG-taksten. I DRG 2017 ønskes genoptræningen inkorporeret i DRG grupperne. Også som noget nyt vil der kunne beregnes individuel sengedagstyngde (svarende til de tidligere sengedagstakster) for hver enkelt DRG-gruppe. Tidligere har sengedagstaksten været ens for alle DRG-grupper. Vi ser frem til samarbejdet med DRG enheden om justeringen af DRG systemet.

DOS DRG Udvalg
Svend E. Østgaard (formand)
Dick Hansen
Niels Dieter Röck
DOS Næstformand (Morten Schultz Larsen)

2014 Rapport : DRG-udvalget, Svend E. Østgaard

DRG udvalget har kommenteret på de takster, som har været i høring for 2015. Af det fremsendte materiale om DRG takster for 2015 fremgik det, at der påtænktes justeringer af flere DRG takster med relation til det ortopædkirurgiske område.

Det er i overensstemmelse med den kliniske opfattelse, at takster der vedrører komplicerede operationer herunder rygkirurgiske, samt operationer af akut karakter og operationer mhp behandling af infektioner, er omkostningstunge. Flere af disse grupper var planlagt justeret op.

Imidlertid var der andre indgreb som også er omkostningstunge, som var planlagt justeret betragteligt ned. Det drejede sig f.eks. om Rekonstruktion, overekstremitet, store led (0842), Pseudartrose el. artrodese, underekstremitet, store led (0846) og Artrodese, ankel (0848).  Vedrørende taksterne for Endoskopi af hofte (0853) og Bevægelseslaboratorieundersøgelse (PG02E) har selskabet gentagne gange argumenteret for, at de slet ikke står mål med omkostningerne, og vi forstod derfor ikke at disse var planlagt sat ned i DRG 2015.

SSI indstiller efter høringen at taksten for Rekonstruktion, overekstremitet, store led, Pseudartrose el. artrodese, underekstremitet, store led samt Artrodese, ankel sættes til 2013-niveau, hvor taksten blev beregnet. Endoskopi/artroskopi, hofte indstiller SSI at taksten sættes til takstbud fra Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland (24.189,63 Kr.). Hospitalet har fremsendt en detaljeret beregning af omkostningerne. SSI indstiller til at PG02E sættes til takst 2014 (2.282 Kr.).

Vi kender endnu ikke taksterne for 2015.

Traumemodtagelse (BWST1F) blev indført i 2013 for at tilgodese det ressourcetræk der er på sygehusene i forbindelse med modtagelse af traumepatienter, hvoraf nogle viser sig ikke at have behandlingskrævende lidelser, og som derfor måske kun udløser en skadestuebesøgstakst. Desværre bruges koden ikke systematisk på modtagelserne landet over, og der ser ud til at være et samkøringsproblem med CT scanningskoder, som skulle være udløsende for taksten. Kravet var både BWST1F og en kode for CT scanning, som dokumentation for at det var en potentielt svært skadet patient, som blev modtaget.

Simpel excision af lipom på ekstremitet har urimeligt forskellige takster ved behandling ambulant (2.664 Kr.) og indlagt (25.143 Kr.). Behandlingen hører til under MDC 09 Sygdomme i hud, underhud og er derfor ikke omfattet af den ’gråzoneregel’, som er indført generelt i MDC08 – Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv, således at taksten her er uafhængig af om behandlingen foregår ambulant eller under indlæggelse.  Det er ikke lykkedes at finde en måde at skelne mellem ’tunge’ og ’lette’ patienter i denne gruppe med de nuværende koder. Man må så håbe, at der er særdeles gode grunde til at man vælger at behandle disse patienter under indlæggelse.

2013 Rapport : DRG-udvalget, Svend E. Østgaard

Under høring for grupperingslogik og takster for 2014 har udvalget kommenteret

på at en række takster for operationer (ryg- og infektionskirurgi), som
generelt er karakteriseret af et stort ressourcetræk både i form af operationstid,
sengedage og implantatomkostninger, er reduceret. Vi må konstatere, at det
kræver meget præcise økonomiske opstillinger, hvis man skal overtale SST til
at ændre på de takster, som de selv har fundet frem til via omkostningsdatabasen.
Grupperingen til gruppe 0801 Spondylodese, forreste og bageste eller forreste
fiksation, med særlig aktionsdiagnose er blevet kompliceret af at de patienter,
som burde havne i denne gruppe, nu ofte kan håndteres med bageste instrumentering
alene. Dette kan løses ved at anvende tillægskode for antal desede
bevægesegmenter (ZBB1E).
Desuden har vi gjort opmærksom på en problemstilling vedrørende behandling
og skiftning af sårpatienter. Der arbejdes flere steder på at omlægge behandling
af komplicerede sårpatienter fra stationært til ambulant regi. Herudover bruges
dyre specialprodukter ud over sædvanlige forbrugsvarer.
DRG-udvalget har været involveret i drøftelser af oprettelse af SKS-koder og
gruppering af disse i DRG systemet på en række områder. Der har i den forbindelse
været en god dialog med relevante subspecialer.
Det drejer sig om gruppering af Poncetti-behandling, gruppering af injektionsog
manipulationsbehandling af Dupuytrens Kontraktur, omplacering af hofteartroskopikoder
med henblik på fordeling til henholdsvis høj og lav takst. Desuden
har vi som vanligt gjort opmærksom på, at taksten for ganganalyse er for lav
begrundet med et stort tidsforbrug ved disse analyser.
I forbindelse med indførslen af afregning for FAM i 2014 har SST fremsat ønske
om opdelingen af de kirurgiske skader i to kategorier: Større akutte kirurgiske
sygdomme og skader og Mindre akutte kirurgiske sygdomme og skader. Opsplitningen
faldt på hvorvidt patienten kan færdigbehandles i skadeområdet eller
må indlægges.

Kvalitet og DRG har kort været drøftet med SST, men der foreligger så vidt
vides ikke konkrete planer om at koble disse begreber, selvom der utvivlsomt
er et politisk og administrativt ønske herom. Titlen på åres DRG-konference er:
”Økonomi og kvalitet – skillelinjer i driften af sundhedsvæsenet?”.