Rapport 2016 : DADLs netværksgruppe vedr. akutområdet, Benn Duus

Netværket består af repræsentanter for Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for Almen medicin og Dansk Ortopædisk Selskab. Netværkets opgave er at følge udviklingen inden for akutområdet og fremme lægelige synspunkter på akutområdet.

Netværket udarbejdede i 2014 udkast til Lægeforeningens akutpolitik og oplægget dannede baggrund for Lægeforeningens akutpolitik, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i foråret 2014.

Akutnetværket har herefter kun holdt sporadiske møder, således kun et møde i det sidste år. Ved mødet blev der fulgt op på udviklingen inden for etablering af akutmodtagelser i Danmark, herunder også uddannelsesindsatsen på akutmodtagelserne. Endelig diskuteredes spørgsmålet om etablering af et Akutmedicinsk Speciale. Lægeforeningen har endnu ikke taget stilling hertil.

Rapport 2014 : DADLs netværksgruppe vedr. akutområdet, Benn Duus

Netværksgruppen er nedsat af DADL og lægevidenskabelige selskaber. Undertegnede repræsenterer lægevidenskabelige selskaber, indstillet af DOS.

Det er gruppens formål at følge udviklingen inden for akutområdet i Danmark i forhold til kliniske, uddannelsesmæssige, organisatoriske og forskningsmæssige aspekter. Gruppen har med udgangspunkt i dette formål udarbejdet et politikpapir, som blev forelagt på dette års lægemøde. Titlen var ”Behov for mere ensartet fælles akutmodtagelser, speciallægen med i front. Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt”. Politikpapiret blev vedtaget som Lægeforeningens politik på akutområdet ved lægemødet i april 2014. Arbejdsgruppen er herefter nedlagt.