2019 Rapport – Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud, Henrik Palm

v/ Henrik Palm, Ledende overlæge, Bispebjerg Hospital

Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud i RKKP er bredt repræsenteret fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og fysioterapien. På registrets hjemmeside kan indikatorsæt, datadefinitioner og ikke mindst seneste årsrapport downloades.

Alle data baseres på indberetninger til landspatientregistret, så tilliden til registret kan være høj, om end der trods ihærdig lokal indsats fortsat synes at være nationale udfordringer med datamodtagelsen/  indberetningen, hvorunder effekten af LPR3 afventes med spænding.

Det samlede antal hoftebrud i registret er fortsat nogenlunde stabiliseret. Indikatormålene for de 10 proces- og 5 resultat indikatorer har gennem årene kunne strammes efterhånden som målene er opnået. Indikatorerne omfatter blandt andet operationsdelay, mobilisering, henvisning til osteoporose- og faldudredning, samt reoperation, genindlæggelse og 30-dages overlevelsesraten, som fremadrettet forventes øget fra 90% til 92%.

På regionsplan opfyldes de fastsatte mål for mange indikatorer, men i forhold til ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er komplikationsraterne fortsat høje med behov for kontinuerligt fokus. Registeret har derfor med tilfredshed fulgt den store nationale og lokale indsats som følge af Danske Regioners Lærings og Kvalitets-Team for Hoftenære Lårbensbrud, og ser frem til at følge effekten i registeret over de næste år.

Henrik Palm

2017 Rapport – Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud, Henrik Palm

Henrik Palm, overlæge, Hvidovre Hospital

Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud – tidligere kendt som det Nationale Indikator Projekt (NIP) – er bredt repræsenteret

fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og fysioterapien under nuværende formandskab af Niels Dieter Röck OUH. På registrets hjemmeside kan indikatorsæt, datadefinitioner og ikke mindst seneste årsrapport

downloades. Alle data baseres på indberetninger til landspatientregistret, så tilliden til registret kan være høj, om end afdelingerne bør sikre korrekt SKS-kodning – dog volder indførelsen af nye IT-systemer som Sundhedsplatformen i Østdanmark dog nu betydelige udfordringer.

Det samlede antal hoftebrud i registret er nogenlunde stabiliseret gennem de senere år. Indikatorsættet er nyligt opdateret, og der arbejdes hårdt på opfyldelse af

indikatormålene for de 10 proces- og 5 resultat indikatorer – som blandt andet omfatter operationsdelay, mobilisering, henvisning til osteoporose- og faldudredning, samt reoperation, genindlæggelse og overlevelse. På regionsplan opfyldes de fastsatte mål for mange indikatorer, men i forhold til ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er mortalitets og re-operationsraten for hoftebrudspatienter fortsat meget høj, med behov for kontinuerligt fokus. For at bedre den nationale behandling afholdt registret med stor succes en åben udviklingsdag for de indrapporterende afdelinger, hvilket forventes gentaget i efteråret 2017.”

2015 Rapport – Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud – tidligere kendt som det Nationale Indikator Projekt (NIP) – er bredt repræsenteret fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og fysioterapien. På registrets hjemmeside kan Årsrapporten for 2014 downloades.
Det samlede antal opererede hoftebrud hos ældre over 65 år (inklusionskriteriet) er igen lidt faldende til 6.611 efter i flere år at have ligget stabilt omkring 7000, hvilket tilskrives balancen mellem det øgede antal ældre og den såkaldte fysiologiske foryngring af disse. Dertil er dog i år opstået tvivl om, hvorvidt enkelte afdelinger ikke har SKS-registreret alle patienter korrekt – medførende et falsk lavt antal patienter i registret. I modsætning til tidligere er afdelingerne også for de enkelte indikatorer blevet dårligere til at indberette, hvilket ikke er tilfredsstilende – men måske kan tilskrives organisatoriske ændringer, fx flytninger af patientforløb til andre hospitaler eller indlæggelser via de nye Fælles Akut Modtagelser.
Behandlingskvaliteten er generelt bedret, herunder lever landet som helhed nu op til forventningerne om 90 procents 30-dages overlevelse. Re-operationsraterne er også bedret og styregruppen har således valgt at stramme forventningerne i det nye indikators-sæt, som fremover også vil indholde krav om maksimalt 36 timers ventetid fra indlæggelse til operation. I forhold til ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er komplikationsraterne blandt hoftebrudspatienter fortsat meget høj, med behov for kontinuerligt fokus – herunder i dette vigtige nationale register.

2014 Rapport : Dansk Tværfaglig Register for Hoftenære Lårbensbrud (tidl. NIP), Henrik Palm

Styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud – tidligere kendt som det Nationale Indikator Projekt (NIP) – er bredt repræsenteret fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og fysioterapien under nuværende formandskab af Niels Dieter Röck OUH.

På registrets hjemmeside: (www.sundhed.dk/Sundhedsfaglig/kvalitetsdata/kliniske-kvalitetsdatabaser/akutte-sygdomme/hoftebrud-nip/) kan Årsrapporten for 2013 downloades. Alle data baseres på indberetninger til landspatientregistret, så tilliden til registret bør være høj, om end afdelingerne bør sikre korrekt SKS-kodning.

Det samlede antal hoftebrud er for første gang i flere år let stigende, måske et udtryk for at antallet af ældre nu har overhalet den såkaldte foryngring af de ældre. Afdelingerne er overordnet blevet bedre til at indberette og opfylde indikatormålene for de 6 proces- og 5 resultat indikatorer – om end der fortsat er store variationer. På regionsplan opfyldes de fastsatte mål for de fleste indikatorer. I forhold til ortopædkirurgiens øvrige patientgrupper er mortalitets- og re-operationsraten for hoftebrudspatienter fortsat meget høj, med behov for kontinuerligt fokus. Styregruppen har således opdateret indikatorsættet fra 2015.

2013 Rapport : Dansk Tværfaglig Register for Hoftenære Lårbensbrud (tidl. NIP), Henrik Palm

Som DOS repræsentant i styregruppen for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære
Lårbensbrud – tidligere kendt som det Nationale Indikator Projekt (NIP)
– hermed en kort status.
Styregruppen er bredt repræsenteret fra ortopædkirurgien, geriatrien, sygeplejen og fysioterapien under nuværende formandskab af Niels Dieter Röck OUH.
På registrets hjemmeside: (www.sundhed.dk/Sundhedsfaglig
/kvalitetsdata/kliniske-kvalitetsdatabaser/akutte-sygdomme/hoftebrud-nip/)
kan Årsrapporten for 2012 downloades. For første gang baseres alle data inklusiv for reoperationer nu på indberetninger til landspatientregistret, hvilket
bør øge tilliden til registret. Både incidensen og det samlede antal årlige hoftebrudspatienter er let faldende, hvilket indikerer at der trods en aldrende befolkning ikke nødvendigvis bliver flere brud at behandle. Afdelingerne er overordnet blevet bedre til at indberette og opfylde indikatormålene for de 6 proces- og 5 resultat indikatorer – om end der fortsat er store variationer. På regionsplan opfyldes de fastsatte mål for de fleste indikatorer. I forhold til ortopædkirurgiens
øvrige patientgrupper er mortalitets- og reoperationsraten for hoftebrudspatienter fortsat meget høj, med behov for kontinuerligt fokus. Styregruppen har således iværksat en revisionsproces af de nuværende mål og indikatorers relevans
– med ambition om en snarlig opdatering af indikatorsættet.