2019 Rapport : Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen, Per Kjærsgaard-Andersen

V/ Per Kjærsgaard-Andersen, overlæge, Vejle Sygehus

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg vedrørende Specialeplanlægning består, ud over Sundhedsstyrelsen (SST) selv, af repræsentanter fra Danske Regioner, hver af de 5 regioner, Sundhedsministeriet, Dansk Sygeplejeråd samt 4 lægelige repræsentanter udpeget af Det Lægevidenskabelige Selskab (LVS). Dertil har LVS 4 suppleanter, således der altid stiles mod 4 LVS repræsentanter ved de fysiske møder. Der er i det forløbne år afholdt i alt 4 møder i Det Rådgivende Udvalg (august, november, januar og april). I juni 2016 blev jeg udpeget som LVS’s talsmand til SST, og har derfor til nu sammen med LVS’s sekretariat stået for planlægning af kommende møder fra LVS’s side – for den løbende faglige dialog imellem SST og LVS, samt intern dialog imellem LVS’s repræsentanter og suppleanter. De 4 LVS ordinære medlemmer samt alle 4 suppleanter modtager samme information fra SST, ligesom vi livligt holder hinanden orienteret via mails. Forud for hver møde i Sundhedsstyrelsen, afholder LVS-repræsentanterne almindeligvis et ”formøde”, hvor vi gennemgår dagens mødepunkter, samt hvad der måtte være i øvrigt. Der er netop skiftet ud på et par medlemmer i LVS-gruppen. Jeg fik her 4 år mere i gruppen. Gruppens 8 medlemmer skal snarest mødes og ”fordele” de 37 specialer imellem sig – så vi sikrer os at alle områder har en ”talsperson” i konkrete speciale-relaterede emner. Jeg forventer naturligvis uforandret at skulle ”dække” det ortopædkirurgiske speciale.

De forgangne 12 måneder har på ny været rolige set fra det ortopædkirurgiske område. Der har der ikke været konkrete faglige problemstillinger, men i forlængelse af statusrapporter indhentet for året 2017 af SST, som efterfølgende er behandlet og sendt i høring i 2018, er nogle specialiserede funktioner efterfølgende blevet frataget enheder grundet lav volumen, i det væsentligste på private klinikker. Således også indenfor det ortopædkirurgiske område.

SST udmeldte den nye specialeplaner den 1. marts 2017. Der har uforandret sidenhen været en del arbejde i Det Rådgivende Udvalg omkring enkelte områder hvor der typisk er flere specialer involveret. Men igen, ingen indenfor det ortopædkirurgiske område. ”Knuderne” har atter i det forløbne år primært været omkring antal afdelinger der må udføre behandling af prostatakræft samt samarbejde omkring bariatrisk opererede gravide kvinder.

Et større tema igennem det forløbne år har været akutmodtagelse og akuthospitaler, med fokus på sundhedsindsatsen ved akut opstået sygdom og skade. Dette samt potentielle udfordringer ved nedlæggelse af regioner, som varslet af den forrige regering, skabte spændende diskussioner i Det Rådgivende Udvalg. Men ny har vi fået en ny regering, og så må vi se hvad der skal ske på de anførte områder.

Men konklusivt: Det ortopædkirurgiske område ”tog kampen” i de første år med etablering af den nye specialeplan – og efterfølgende har vi faktuelt haft meget få udfordringer.

Per Kjærsgaard Andersen

2017 Rapport : Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen, Per Kjærsgaard-Andersen

Rapport for perioden august 2016 til august 2017

Per Kjærsgaard-Andersen, overlæge, Vejle Sygehus

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg vedrørende Specialeplanlægning består ud over sundhedsstyrelsen (SST) selv, af repræsentanter fra Danske Regioner, hver af de 5 regioner, Sundhedsministeriet, Dansk Sygeplejeråd samt 8 lægelige repræsentanter udpeget af Det Lægevidenskabelige Selskab (LVS). Der er i det forløbne år afholdt i alt 5 møder i Det Rådgivende Udvalg samt 2 møder imellem LVS-repræsentanterne og SST selv. I juni 2016 blev jeg udpeget som LVS’s talsmand til SST, og forestår derfor sammen med LVS’s sekretariat planlægning af kommende møder fra LVS’s side – samt står for den faglige dialog imellem SST og LVS.

De forgangne 12 måneder har primært været med fokus på implementering af den justerede specialeplanlægning. Hver af de 8 LVS repræsentanter er kontaktperson til flere specialer, for på den vis at ”dække” alle 37 specialer. Jeg har naturligt kontakten til DOS. Den nye specialeplan havde kun mindre justeringer indenfor ortopædkirurgien, og det er min oplevelse at DOS har været igennem en konstruktiv dialog med SST i forbindelse med justeringer.

SST udmelde så den nye specialeplaner den 1. marts 2017. Der har sidenhen været en del arbejde i Det Rådgivende Udvalg omkring enkelte områder hvor der typisk er flere specialer involveret.

Vi har nu siden 2008 arbejdet med og udarbejdet hele to specialeplanlægninger, hvor sidste runde her mentes som en justering af den første. SST havde klart forventet at ”2. runde” var meget lettere – end det faktuelt blev. Det har fået SST til maget naturligt at se på processen. En såkaldt ”Ekstern Evaluator” skal nu se på hele processen, og på den baggrund sammen med SST og alle involverede komme med oplæg til fremtidens Specialeplanlægning.

Aktuelt er der i SST en pågående proces, hvor man iværksætter monitorering af den nye implementerede specialeplan. Dertil anvendes såkaldte ”Statusrapporter” – der baseres på aktiviteter (tal), forskning på området samt om muligt, kvaliteten – primært baseret på de nationale kvalitetsdatabaser. Her er vi ortopædkirurgien stærkt gående med gode, solide og etablerede databaser.

2016 Rapport : Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen, Per Kjærsgaard-Andersen

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg vedrørende Specialeplanlægning består ud over Sundhedsstyrelsen (SST) selv af repræsentanter fra Danske Regioner, hver af de 5 regioner, Sundhedsministeriet, Dansk Sygeplejeråd samt 8 lægelige repræsentanter udpeget af Det Lægevidenskabelige Selskab (LVS). Der er i det forløbne år afholdt i alt 4 møder i Det Rådgivende Udvalg – og dertil som noget nyt, 3 møder imellem LVS-repræsentanterne og SST selv. I juni 2016 blev jeg af de 8 repræsentanter udpeget som LVS’s talsmand til SST, og skal dermed sammen med LVS’s sekretariat forestå planlægning af kommende møder fra LVS’s side – samt står for den faglige dialog med SST’s repræsentanter.

Det forløbne år har primært – og nærved udelukkende – været med fokus på den kommende justerede specialeplanlægning. Hver af de 8 LVS repræsentanter er kontaktperson til flere specialer, for på den vis at ”dække” alle 37 specialer. Jeg har naturligt kontakten til DOS. Det er min oplevelse at DOS har været igennem en konstruktiv dialog med SST i forbindelse med justeringsforslag til specialeplanen.

SST planerer at udmelde de nye specialeplaner den 1. marts 2017. Fra nu til da er der oplistet en række møder, hvor Det Rådgivende Udvalg skal rådgive SST omkring indkomne kommentarer / ønsker om placering af specialiserede funktioner i de 5 regioner. Medio september 2016 udsender SST svarbreve til de fra regionerne og privathospitalerne fremsendte ønsker til varetagelse af de specialiserede funktioner. Ultimo oktober 2016 er der indsigelsesfrist, og efterfølgende er etableret en møderække til gennemgang af indkomne kommentarer. Så jeg ser frem til et hektisk efterår / vinter med flere møder i kalenderen.

2015 Rapport : Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen, Per Kjærsgaard-Andersen

Perioden oktober 2014 frem til nu har været præget af specialernes gennemgang og revisioner af specialeplanerne som blev udmeldt i 2010. Der har været en række debatter omkring enkelte specialer, men efter dialog med DOS’s bestyrelse og efterfølgende møderne i Det Rådgivende Udvalg, er det min oplevelse at processen imellem DOS og Sundhedsstyrelsen har været konstruktiv, dialogbaseret og med et enigt udkomme. Anden steds vil det være bekendt hvilke justeringer den ortopædkirurgiske specialeplan har undergået. Der er nå fuld gang i ansøgningsprocessen hvor regionerne og privathospitalerne skal ansøge om de specialiserede funktioner på offentlige patienter.

Ellers har 2014/2015 været med tydelige præg på at Sundhedsstyrelsen er under omstrukturering, hvor man har haft behov for at finde fodfæste for hvilke aktiviteter der skal prioriteres. Der er i 2015 indhentes Statusrapporter for 2014, hvor afdelinger / privathospitaler med tildelt specialiseret funktioner har skullet aflevere opgørelse over aktiviteter, bemanding og forskning. Vi har i det Rådgivende Udvalg endnu ikke set opgørelser herover.

De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har udpeget 4 ordinære medlemmer og 4 suppleanter. Alle 8 deltager aktivt i debatten – samt om muligt i formøder / extramøder med Sundhedsstyrelsen. De 36 specialer er delt imellem de 8 repræsentanter, og jeg har specialerne ortopædkirurgi, radiologi og neurokirurgi. Vi har sammen med LVS’s bestyrelse anlagt en strategi for en mere proaktiv kontakt til de enkelte specialer, for at assistere hvor der måtte være behov. Professor Ebba Nexø, Aarhus Universitetshospital er stoppet efter eget ønske – både som LVS repræsentant og som ”formand” for gruppen. Ny ”formand” er Professor Hans Erik Bøtker, Hjertemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

2014 Rapport : Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen, Per Kjærsgaard-Andersen

Status over perioden november 2013 til august 2014

Hovedaktiviteter i det Rådgivende Udvalg har i den pågældende periode været 1) Rådgivning omkring kommende revision af specialeplanerne samt den pågående specialegennemgang; 2) Rådgivning omkring etablerede udviklingsfunktioner samt 3) Rådgivning omkring monitorering af funktionerne i Specialeplanerne.

Set med ”DOS-brillerne” har der ikke været de store udfordringer i det pågående år. Jeg har været i løbende dialog med bestyrelsen omkring deres møder med Sundhedsstyrelsen vedrørende en revideret specialeplan, og det er min oplevelse at møderne (som jeg ikke deltager i) har været konstruktive og dialogbaseret. Det kan jeg sige ikke har været tilfældet i alle specialer! Min oplevelse er, at vi ved den første Specialeplan i 2010 fik ”vendt alle sten” – såvel i forhold til Styrelsen, men også internt, så det næppe er de store justeringer vi vil se i det ortopædkirurgiske speciale.

Udviklingsfunktioner er typisk aktiviteter som er nye og endnu ikke fuldt ud dokumenteret og derfor skal holdes under en naturlig tæt observation. Vores speciale er involveret i enkelte udviklingsfunktioner, bl.a. implantation og transplantation af brusk og menisk, discusproteser ved degenerative nakke- og rygsygdomme og knogleintegrerede femurproteser ved amputerede yngre patienter. Der har ikke været nogen ”kritisk” debat af disse funktioner i det pågældende år.

Relativ megen tid hos specialerne er i årets løb gået med udpegning af funktioner til monitorering af specialeplanen, samt efterfølgende indhentning af materialet. Da vores speciale jo startede ½ år senere end alle de øvrige specialer (grundet vores specifikke proces med SST i foråret 2010) kunne der kun samles data for et ½ år. Vi var derfor i dialog med SST om kvaliteten ved dette, men SST fastholdt, at man ønskede de anførte data. Det er vores oplevelse at SST primært vil anvende disse første data til at planlægge næste monitoreringsrunde. Ved denne runde må det således forventes, at volumen, antal specialister tilknytte funktionen samt dokumenteret forskning, vil indgå i den samlede vurdering af, om en specialiseret funktion (Regionsfunktion og Højt Specialiseret Funktion) kan fastholdes.

2013 Rapport : Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for Specialeplanlægningen, Per Kjærsgaard-Andersen

forbindelse med Sundhedsstyrelsens opstart af den gennemgribende justering
af specialeplanen for samtlige medicinske specialer i 2007, blev etableret et
Rådgivende Udvalg (RU) med Sundhedsstyrelsens direktør som formand, samt
med repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen (SST), Lægevidenskabelige Selskaber
(LVS), hver af de 5 Regioner, Danske Regioner, Sundhedsministeriet samt
Dansk Sygepleje Selskab. LVS har 4 pladser i RU, men valgt i alt 8 repræsentanter
(4 medlemmer og 4 suppleanter), således det sikres at der til hvert møde i
RU fremmøder 4 fra LVS.
Desforuden afholder LVS 1-2 gange årligt selvstændige møder med deres 8 repræsentanter,
således forløb, relevante emner samt forventninger afstemmes.
Hver af de 8 LVS valgte til RU har den daglige kontakt til 1 eller flere medicinske
specialer. Undertegnede har således den daglige kontakt til ortopædkirurgien,
neurokirurgien samt klinisk radiologi.
Igennem de sidste år er der årligt afholdt 4 møder i RU. Undertegnede deltager
typisk i ca. hvert andet møde. Alle 8 LVS repræsentanter holdes dog såvel af
SST som af LVS grundig informeret via mails med dagsorden, mødereferater

samt har adgang til alle relevante dokumenter i sagerne. LVS’s repræsentanter
afholder almindeligvis formøde med SST på selve mødedagen.
I det forgangne år (september 2012 til august 2013) er der afholdt 4 møder i
RU, samt et ekstraordinært møde i december 2012 (behandling af placering af
National Center for Partikelterapi). Meget af arbejdet på RU-møderne har været
relateret til justeringer samt vurdering af ansøgninger fra Danske Regioner om
ændring i de i 2010 udmeldte Specialeplaner. Af interesse for ortopædkirurgien
kan nævnes, at der i det forgangne år ikke har været behandlet specifikke
ønsker omkring justering af vores specialeplan. Et grundigt arbejde har været
udfærdigelse af ”Principper og procedurer for fratagelse af Sundhedsstyrelsens
godkendelser for varetagelse af specialfunktioner”, med fokus på ændringer i
volumen af aktiviteter, antal nødvendige speciallæger til varetagelse af funktionen,
fravær af samarbejdende specialer samt andre forhold som forskning og
udvikling på området i afdelingen.
I løbet af 2012 har SST indsamlet data for aktiviteter på udvalgte specialfunktioner
i alle specialer. Der skal herfra udfærdiges statusrapporter. I det ortopædkirurgiske
speciale er der således indhentet data på følgende Højt Specialiserede
Funktioner:
• Periacetabulær osteotomi / hoftenær osteotomi
• Rekonstruktion af forreste korsbånd på børn
• Håndledsalloplastik
• Ankelalloplastik
• Primær- og revisions-albuealloplastik
• Revisionsskulderalloplastik
• Skulderartrodese
• Skapulopeksi / skapula crepitans
• Thorakal diskusprolaps
Vi har i skrivende stund endnu ikke set disse rapporter. Den 16. maj 2013 afholdt LVS møde med samtlige specialer om statusrapporterne. SST har meddelt at de
ikke endnu har haft ressourcer til at færdiggøre rapporterne. LVS har tilbudt sin
assistance til gennemgangen, hvilken man i SST ikke har ønsket. Fra DOS’ side
gjorde man indsigelse mod at indsamle data fra 2011 på ortopædkirurgiske afdelinger,
idet ortopædkirurgien først blev opstartet per 1. juni 2011 grundet
forhold som er alle bekendte. RU opfordrede SST til at følge DOS’s anbefaling,
men styrelsen ønskede at have data fra alle specialer – uanset om data fra kun
et halvt år kunne skabe usikkerheder. SST har sidenhen meddelt at resultaterne
af denne første statusrunde forventeligt kun skal anvendes til at skabe overblik,
samt at man først i forbindelse med næste statusrapport vil drage konsekvenser af manglende opfyldelse af de nedfældede krav. Dog vil åbenlyse ”mangler” i de
indhentede data fra 2011 kunne få umiddelbare konsekvenser for varetagelse
af en specialfunktion. Hvornår SST vil foretage 2. runde med indhentning af data
på specialfunktioner er ikke meddelt os.