2017 Rapport : LVS’s medlem af styregruppen for akut-databasen under RKKP, Benn Duus

Benn Duus, ledende overlæge Bispebjerg Hospital

Akutdatabasen udkommer i 2017 med sin anden offentlige rapport, rapporten inkluderer 1.692.643 akutte hospitalsforløb på danske hospitaler i perioden 1. januar til 31.december 2016.

Akutdatabasen måler på en række parametre, som giver en beskrivelse af de akutte patientforløb inden for alle specialer. Inden for det ortopædkirurgiske speciale måles der på et servicemål om, hvor hurtigt der udføres røntgen af håndleddet ved henvendelse til en akutmodtagelse. Der er mange måder at registrere tidspunktet for denne undersøgelse, dette forhold giver en betydelig usikkerhed i forhold til at tilvejebringe sikre og valide resultater, således at det er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af hospitaler og regioner.

Samlet set har det vist sig noget mere vanskeligt at tilvejebringe data, at have tillid til de indhentede data og derud over at forstå forskelle og ligheder mellem hospitaler og regioner. Kvalitetsarbejde i akutafdelingerne er fortsat lidt af en ”black box”. Det er styregruppens håb, at datakvaliteten vil øges med tiden, således at man får et brugbart værktøj til at sikre, at patientforløbene i akutmodtagelserne gennemføres på den mest hensigtsmæssige og sikre måde.

2014 Rapport : LVS’s medlem af styregruppen for akut-databasen under RKKP, Benn Duus

RKKP (Regionernes Klinisk Kvalitets Program) har igennem 2 år arbejdet med at etablere en fælles akutdatabase. Formålet med databasen er at bidrage til beskrivelse af kvaliteten i akutsektoren, at sikre identifikation af og efterlevelse af best practice samt at kunne identificere og forebygge spild af ressourcer.

Undertegnede er medlem af styregruppen. Første møde i styregruppen blev holdt i foråret 2013, og der har siden løbende været møder med henblik på at udarbejde et generisk patientforløb. Dette er en omfattende proces, idet den omfatter samtlige lægelige specialer, som har akutte hospitalskontakter.

I løbet af det sidste år har man arbejdet med at identificere relevante indikatorer, og det er planlagt, at man i løbet af det sidste halve år af 2014 endeligt vil beslutte, hvilke indikatorer, der skal anvendes.

Der var tidligere en forventning om, at databasen ville kunne startes i løbet af 2014, men dette tidspunkt er udskudt til 2015.

2013 Rapport : LVS’s medlem af styregruppen for akut-databasen under RKKP, Benn Duus

RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram) har besluttet, at der skal etableres
en fælles akutdatabase. Undertegnede er medlem af styregruppen samt én
af arbejdsgrupperne. Første møde i styregruppen blev holdt i foråret 2013 og
andet møde er planlagt i efteråret 2013. Det er besluttet, at akutdatabasen skal
omhandle alle akutte forløb samt at den i et vist omfang skal forsøges etableret
som tværsektoriel database.
Projektet er ganske omfattende, idet det jo skal omfatte samtlige lægelige specialer.
Der er endnu ikke etableret et egentligt generisk patientforløb, og det er
derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at redegøre for, hvorledes projektet
og indberetning til databasen konkret vil påvirke selskabets medlemmer. Det
er imidlertid fastslået, at indberetning til allerede eksisterende databaser skal
respekteres, og at der i forbindelse med etablering af akutdatabasen kun skal
måles på kvaliteten i behandlingen af hyppige tilstande, der ikke er dækket af
sygdomsspecifikke databaser.
Formålet med databasen er at bidrage til definitionen af kvalitet i akutsektoren,
at sikre identifikation af og efterlevelse af best practice samt at kunne identificere og forebygge spild af ressourcer.
Det forventes, at databasen vil kunne startes i løbet af 2014.