Rapport 2017: LVS’s netværksgruppe vedr. Akutområdet, Benn Duus

Benn Duus, ledende overlæge Bispebjerg Hospital

Netværksgruppen har i særdeleshed diskuteret spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en speciallæge uddannelse i akutmedicin. Der har været flere synspunkter herpå, men overvejende har der været enighed om at det kunne være hensigtsmæssigt at etablere et sådan speciale. Gruppen har i øvrigt fungeret som baggrundsgruppe i forbindelse med at kvalificere og udvikle Lægeforeningens udspil på det præhospitale og akutte område. Selv om der nu etableres et akutmedicinsk speciale, er det besluttet at fortsætte arbejdsgruppen men med færre møder.

Rapport : LVS’s netværksgruppe vedr. Akutområdet, Benn Duus

Netværksgruppen vedrørende akutområdet er nedsat af Lægeforeningen og
lægevidenskabelige selskaber. DOS er repræsenteret af undertegnede.
Det er gruppens formål, at følge udviklingen indenfor akutområdet i Danmark i
forhold til kliniske, uddannelsesmæssige, organisatoriske og forskningsmæssige
aspekter. Som følge heraf skal generelle og aktuelle problemstillinger drøftes,
ligesom det er gruppens formål at følge implementeringen af fagområdet Akutmedicin
i Regionen samt andre regionale tiltag i forhold til uddannelse indenfor
akutmedicinen. Gruppen skal derfor kunne fremme lægelige og lægevidenskabelige
synspunkter på akutområdet. Det er derfor planen, at der i løbet af efteråret
skal udarbejdes et politikpapir om FAM (Fælles Akut Modtagelser). Det
bemærkes i øvrigt, at området blev behandlet ved dette års lægemøde, og det
er muligt at finde oplægget hertil i Ugeskrift for Læger.