2019: Styregruppen for Dansk Traumeregister (DTR)

v/ Overlæge Morten Schultz Larsen, Odense Universitetshospital

Styregruppen består af repræsentanter for de fire Traumecentre, lægelige repræsentanter for alle regioner samt repræsentanter for DOS, DASAIM og DASEM, nogle medlemmer har flere kasketter på.

Registret indeholder data om patienter modtaget af Traumehold på de fire traumecentre i København, Odense, Århus og Aalborg, indgangen er anvendelse af procedurekoden BWST1F.

Herefter kan de fleste data trækkes direkte fra LPR, i hvert fald i teorien.

Databasen blev etableret januar 2015, og pilotrapport med data fra 2016 blev offentliggjort sommeren 2017, og den første officielle rapport for 2017 udkom i januar 2019.

Der arbejdes fortsat på at sikre at vi kan trække korrekte og komplette data.

Alvorligheds scoring ved hjælp AIS er nu etableret på alle fire Traumecentre og præliminære tal er med 2017 rapporten. Næste rapport forventes at indeholde komplette tal for alvorlighed og overlevelses sandsynligheder.

Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet med at inddrage de øvrige syghuse med akutfunktion i registret.

Morten Schultz Larsen

2019: Styregruppen for Dansk Traumeregister (DTR), Morten Schultz Larsen

Registret indeholder data om patienter modtaget af Traumehold på de fire traumecentre i København, Odense, Århus og Aalborg, indgangen er anvendelse af procedurekoden BWST1F.

Herefter kan de fleste data trækkes direkte fra LPR, i hvert fald i teorien.

Registret er en realitet, datadefinitioner og indikatorer er aftalt imellem RKKP og traumecentrene, den første rapport fra registret er på trapperne.

Styregruppen har i 2016 og 2017 arbejdet med at konsolidere alvorlighedsscoringen af traumepatienter. Vi har valgt at anvende AIS scoring, som er den internationalt mest anvendte scoring. For at få så ens og sammenlignelig scoring på de forskellige hospitaler, så har Styregruppen arrangeret kurser og en autorisation for de personer, som skal stå for scoringen i praksis. Derudover har vi brugt tid på validering af datadefinitioner og indikatorer og her er der nok et stykke vej endnu, men de første, spæde landsdækkende data om multitraumatiserede patienter er nu tilgængelige.

2016 Rapport : Styregruppen for etablering af landsdækkende database for multitraumer, Morten Schultz Larsen

Registret er fortsat under opbygning. I det seneste år har vi brugt en del energi på at validere komplethed af data indberettet til Lands Patient Registret, da det i høj grad er disse data, der kommer til at danne basis for et landsdækkende register. Det har vist sig, at det er muligt at identificere multitraumatiserede patienter ved hjælp af procedurekoden BWST1F, som blev indført for nogle år siden. Derimod er der en del problemer med andre data som f.eks. registrering af CT scanninger, så der er stadig en del at arbejde med. Den første årsrapport for 2015 fra DTR er lavet, men behæftet med så store mangler at den ikke kan offentliggøres. Vi forventer at kunne offentliggøre en rapport for 2016. Det er besluttet at alvorlighed af tilskadekomst skal registreres med AIS, og da vi ønsker en mere standardiseret kodning, vil vi i efteråret afholde et AIS kodekursus for alle interesserede; i første omgang er det nok mest interessant for traumecentrene på de fire Universitetshospitaler.

2015 Rapport : Styregruppen for etablering af landsdækkende database for multitraumer, Morten Schultz Larsen

Dansk Traumeregister er siden 1/1 2015 det officielle navn for den landsdækkende database for multitraumer, den er godkendt som en selvstændig database under Akutdatabasen under RKKP. Navnet er valgt fordi registret ikke kun indeholder multitraumer, men også svære monotraumer.

Styregruppen har holdt tre møder siden sidst, og har arbejdet med at identificere indikatorer for registret, undersøge mulighederne for at bruge LPR data i stedet for lokale databaser, finde den bedste måde at registrere alvorlighed på og vi arbejder på at publicere tal fra de eksisterende lokale databaser i Århus, Odense og København som udgangspunkt. Styregruppen er desuden suppleret med en repræsentant fra Region Sjælland, således at alle regioner er repræsenteret i Styregruppen.

Vi har skabt en frugtbar kontakt til det landsdækkende tyske traumeregister DGU, og høster gode erfaringer herfra.

2014 Rapport : Styregruppen for etablering af landsdækkende database for multitraumer, Morten Schultz Larsen

På Traumekonferencen i Århus 25. – 26. november 2013 afholdt styregruppen en konsensusdebat vedrørende etablering af en landsdækkende database for multitraumer. Med i debatten var Paul Bartels fra RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), som gav udtryk for, at man så en sådan database som en naturlig del af den fremtidige Akut Database. På den baggrund fremsendte Styregruppen en ansøgning til RKKP og fik positiv tilbagemelding om, at databasen nu er et selvstændigt ben i Akut Databasen under RKKP. Under disse nye vilkår har styregruppen reetableret sig med undertegnede som formand. Med i gruppen er der lægefaglige deltagere fra alle regioner, de fire Level 1 centre, repræsentanter fra DOS, DASAIM og LVS, en repræsentant fra kompetence center Midt, og en repræsentant fra Styregruppen har søgt og fået tildelt ca. 400.000 Kr. fra ATLS Denmark Fond til dækning af etableringsomkostninger. IT system til registrering er allerede etableret og Styregruppen vil i den nærmeste fremtid implementere registreringen på de fire Level 1 traumecentre. Styregruppen anser AIS kodning som en meget essentiel del af en landsdækkende database for multitraumer, men erkender også, at netop dette er en stor forhindring for mange afdelinger, så vi vil etablere et nationalt AIS kodekontor og dermed tilbyde central AIS kodning, og således gøre det muligt for alle sygehuse, der modtager traumepatienter, at deltage

2013 Rapport : Styregruppen for etablering af landsdækkende database for multitraumer, Morten Schultz Larsen

Styregruppen er etableret med det formål at samle de eksisterende databaser
for multitraumer til en landsdækkende database. Der er databaser på de fire Level
1 traumecentre i Aalborg, Århus, Odense og København. Styregruppen består
af repræsentanter fra disse centre samt repræsentanter fra DOS og DASAIM,
endelig er det også hensigten at tilbyde Danske Regioner repræsentation.
Aktivitet i det sidste år:
Styregruppen har haft et enkelt møde, hvor man diskuterede Sundhedsstyrelsens
planer om en akut database. Der var enighed om at afsøge, hvordan dette
påvirker Styregruppens aktiviteter.
Det har foreløbig resulteret i at emnet tages op på en konsensus debat med
deltagelse af repræsentanter fra Styregruppen og fra Sundhedsstyrelsen på efterårets
Traumekonference (traumekonference.dk) i Århus. Derudover har Jens
Lauritsen fra Styregruppen deltaget i et europæisk traumeregistermøde i Holland
i November 2012.

Click here to add your own text